3 Financiële mutaties 2020

7 Sociaal domein

Beleidsveld 7.1 Jeugdzorg

Jeugdzorg                           Nadeel € 650.000
Zie voor inhoudelijke toelichting ook de teksten PPN Financiële mutaties 2021-2024.

Jeugdzorg indexatie                        Nadeel € 260.000
Zie voor inhoudelijke toelichting ook de teksten PPN Financiële mutaties 2021-2024.

Beleidsveld 7.2 Lokale toegang

Software en licentiekosten                     Nadeel  € 70.000
Zie voor inhoudelijke toelichting ook de teksten PPN Financiële mutaties 2021-2024.
De mutaties gaan over de programma's heen en zijn (in de financiële tabel) als volgt verwerkt:
- programma 1.6   voordeel    € 39.000
- programma 7.2    nadeel       € 89.000
- programma 6.1    nadeel       € 15.000
- programma 7.5    nadeel       €   5.000

Beleidsveld 7.3 Participatie

Sociale Werkvoorziening (SW) SDW                  Nadeel 400.000
Zie voor inhoudelijke toelichting ook de teksten PPN Financiële mutaties 2021-2024.

Begeleidende participatie                     Nadeel 90.000
Algemene ontwikkeling binnen de SW is dat de arbeidsproductiviteit van de groep gedetacheerden daalt danwel dat de begeleidingsbehoefte toeneemt. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het ouder worden en de (fysieke) beperkingen van deze doelgroep. De overstap van gedetacheerd naar beschut binnen zorgt voor lagere opbrengsten (uit detacheringen) en hogere begeleidingskosten (vanuit beschut binnen).
Vanuit Stichting Dalfsen Werkt zijn er dienstverleningsovereenkomsten met twee SW bedrijven. Beide lopen op 31 december 2020 af. In 2020 vindt daarom een nieuwe aanbesteding plaats voor de begeleiding van SW-ers. Daarbij wordt ook gekeken in hoeverre de teruggang van gedetacheerd naar beschut binnen kan worden afgezwakt en hoe de stijging in de begeleidingskosten beperkt kan worden. Daarom houden we vooralsnog rekening met een incidenteel nadeel.

Beleidsveld 7.5 Publieke gezondheid

Vitaal Vechtdal                         Budgetneutraal
Voorgesteld wordt om deelname aan Vitaal Vechtdal ad. € 15.000 in 2020 te bekostigen uit het restant budget wijkteams SKT(beleidsveld 7.2 Lokale toegang). Deelname aan Vitaal Vechtdal bevordert een gezonde leefstijl waardoor in de toekomst kan worden bespaard op zorgkosten. Concrete voordelen ten opzichte van de huidige inzet op gezondheidsbevordering zijn: stoppen met roken, preventieconsulten met huisartsen en binding met werkgevers. Het gaat in eerste instantie om deelname voor 1 jaar. Wij verwachten positieve resultaten van deelname omdat deze al zichtbaar zijn bij andere deelnemende gemeenten in het Vechtdal. Vanwege het budgetneutrale karakter van deze post, is deze wijziging voor de perspectiefnota meegenomen in paragraaf 5.4 Budgetneutrale wijzigingen.

Beleidsveld 7.6 WMO

Aanbesteding hulpmiddelen Wmo                  Nadeel € 32.500
Zie voor inhoudelijke toelichting ook de teksten PPN Financiële mutaties 2021-2024.
Door een nieuwe aanbesteding voor de hulpmiddelen Wmo stijgen de tarieven per half 2020.
In 2020 betekent dit 50% van de totale stijging van de kosten (€ 65.000 op jaarbasis).

Woningaanpassingen                                                                  Nadeel € 92.000
Zie voor inhoudelijke toelichting ook de teksten PPN Financiële mutaties 2021-2024.

Wmo begeleiding                        Nadeel € 200.000
In 2019 is een toename in de intensiteit van de zorg (stijging gemiddelde kosten per cliënt) en een toename van het aantal cliënten ten opzichte van 2018 geconstateerd. In het kader van Grip op Sociaal Domein vindt begin 2020 een onderzoek plaats, waaruit meer inzicht moet komen hoe de tekorten precies zijn ontstaan. Omdat we zien dat de intensiteit van de ondersteuning vanuit de Wmo toeneemt vermoeden we dat een aantal cliënten in aanmerking kan komen voor een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg. Dit is voorliggend op een Wmo-voorziening. Een maatregel die we nu hebben genomen is een screening van het gehele bestand om daar waar mogelijk te sturen op een WLZ-indicatie. Met deze maatregel verwachten wij richting toekomst een besparing te kunnen realiseren, waardoor de begroting op dit punt alleen voor 2020 opgehoogd hoeft te worden en niet voor 2021 en verder.

Beschermd Wonen                        Voordeel € 207.000
Centrumgemeente Zwolle ontvangt vanaf 2015 de financiële middelen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang van het rijk en heeft voor het afdekken van risico’s een reserve gevormd vanuit de niet benodigde middelen. Door de financiële resultaten over de afgelopen jaren en de te verwachte resultaten in 2020, wordt door de regio het risico lager ingeschat dan voorheen.
In regio verband is afgesproken geen centrale risico reserve binnen het samenwerkingsverband aan te houden, maar deze verantwoordelijkheid bij de gemeenten te beleggen. Hierdoor ontstaat in 2020 een vrijval van te verwachten financiële middelen ten gunste van de gemeente Dalfsen van ongeveer
€ 207.000.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27