5 Financieel (meerjaren)beeld

5.2 Financiële afwijkingen 2020

Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel

Beleids-

BN

I / S

Mutatie

Mutatie

Mutatie

veld

Taakveld en Omschrijving

**

Lasten

Baten 

Reserves

Saldo

1.1

Treasury, rente en dividend

S

-83.000

-56.000

-139.000

1.1

Vennootschapsbelasting ten laste van res grondexpl

ja

-99.000

0

99.000

0

1.1

Vrijval stelpost loonprijscompensatie sociaal domein

  I   

250.000

250.000

1.2

Algemene Uitkering Gemeentefonds, zie ook 5.5

ja

I

-14.000

-14.000

1.3

OZB opbrengsten obv VORAP 1 GBLT

I

61.000

61.000

1.6

Software en licentiekosten sociaal domein, naar 7.2

ja

S

39.000

39.000

1.6

Shared Service Centrum, versnelde afschrijving tlv ARVB

ja

I

-352.000

352.000

0

1.6

Shared Service Centrum hogere bijdrage 

I

-41.000

-41.000

1.6

Vervanging FMS inhuur personeel / overige kosten

I

-193.000

-193.000

1.6

Website, budget naar 2021, tlv Res Reeds Bestemd

ja

I

25.000

-25.000

0

Totaal programma 1.  Bestuur

-454.000

-9.000

426.000

-37.000

2.1

Veiligheidsregio IJsselland, teruggaaf 2019

I

46.000

46.000

Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid

0

46.000

0

46.000

3

Geen mutaties

0

0

0

0

Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte

0

0

0

0

4

Geen mutaties

0

0

0

0

Totaal programma 4. Economische zaken

0

0

0

0

5.3

Leerlingenvervoer

S

-100.000

-100.000

5.5

Buurtsportcoaches, zie ook 1.2 Algemene Uitkering

ja

14.000

14.000

Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd

-86.000

0

0

-86.000

6.1

Bijzondere bijstand

S

-60.000

25.000

-35.000

6.1

Besluit Bijstand Zelfstandigen, Tozo

ja

I

-474.000

474.000

0

6.1

Software en licentiekosten sociaal domein, zie 7.2

S

-15.000

-15.000

Totaal programma 6. Inkomensondersteuning

-549.000

499.000

0

-50.000

7.1

Jeugdzorg, 18- individuele zorg en PGB

S

-650.000

-650.000

7.1

Jeugdzorg, indexatie

S

-260.000

-260.000

7.2

Software en licentiekosten sociaal domein, van 1.6

ja

S

-39.000

-39.000

7.2

Software en licentiekosten sociaal domein

S

-50.000

-50.000

7.2

Wijkteams SKT / Vitaal Vechtdal, zie ook 7.5

ja

I

15.000

15.000

7.3

Sociale Werkvoorziening SDW, loonkosten CAO ontw

S

-400.000

-400.000

7.3

Begeleidende participatie SW

I

-80.000

-10.000

-90.000

7.5

Software en licentiekosten sociaal domein, zie 7.2

S

-5.000

-5.000

7.5

Vitaal Vechtdal (tlv Wijkteams SKT, zie 7.2)

ja

I

-15.000

-15.000

7.6

Aanbesteding hulpmiddelen WMO

S

-32.500

-32.500

7.6

Woningaanpassingen

S

-92.000

-92.000

7.6

WMO begeleiding

I

-200.000

-200.000

7.6

Beschermd wonen

I

207.000

207.000

Totaal programma 7. Sociaal Domein

-1.808.500

197.000

0

-1.611.500

8.3

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

ja

I

-450.000

450.000

0

8.3

Project Energie neutraal verbouwen

ja

I

-75.000

75.000

0

8.4

Ongediertebestrijding

S

-44.000

-44.000

Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu

-569.000

525.000

0

-44.000

9

Geen mutaties

0

0

0

0

Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV

0

0

0

0

Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage 2020

-3.466.500

1.258.000

426.000

-1.782.500

*    BN = budgetneutraal (incl mutaties over programma's heen)
**    S = structureel (zie ook PPN, financiële mutaties 2021-2024)
**    I = incidenteel

Effecten voor de begroting 2020 bedragen in euro's, waarbij (-) is een nadeel

A. Stand begrotingssaldo 2020

Stand begroting primair (incl begr wijz 1 t/m 4)

-1.424.199

Verwerking meicirculaire 2020 (volgt separaat bij PPN)

0

Stand begroting 2020 VOOR 1e bestuursrapportage 2020

-1.424.199

Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage 2020

-1.782.500

Stand begroting 2020 NA eerste bestuursrapportage 2020

-3.206.699

In onderstaande overzichten onder B en C staan de in de begroting 2020 opgenomen stelposten. Deze kunnen ingezet worden om het tekort te dekken.

B. Post onvoorzien

Stand 1 januari 2020

55.940

af: geen voorstellen

0

Stand post onvoorzien NA 1e bestuursrapportage 2020

55.940

C. Stelposten

Stelpost loonprijscompensatie Sociaal Domein (obv mei circulaire 2018)

250.000

af: inzet 1e berap 2020, sociaal domein zie 1.1 (raad 22/25-06-2020)

-250.000

Restant stelpost loonprijscompensatie Sociaal Domein

0

Stelpost eindigende reserve onttrekkingen 

52.000

Stelpost obv september circulaire 2019 ambities raad (raad 7-11-2019)

164.000

af: inzet consultatiebureaus / Servicepunt L'veld / Prev gezondheid (raad 7-11-2019)

-40.720

af: inzet kinderburgemeester / kinderraad (raad 27-01-2020)

-7.000

af: uitbreiding formatie griffie (raad 23/25-03-2020)

-35.000

af: verhoging subsidie Trefkoele+ (raad 23/25-03-2020)

-25.000

Restant stelpost ambities raad 

56.280

Totaal stelposten NA 1e bestuursrapportage 2020

108.280

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27