5 Financieel (meerjaren)beeld

5.3 Uitgangspunten begroting 2021

Prijscompensatie
Er wordt geen prijscompensatie toegepast op de budgetten voor goederen en diensten van derden. Bijstelling vindt plaats op basis van de uitgaven van de laatste 3 jaar. Komt daar een over- dan wel onderschrijding naar voren, dan wordt het budget bij de Perspectiefnota aangevraagd/afgeraamd.

CAO gemeenten
In de begroting 2021-2024 is per jaar uitgegaan van een salaris- en sociale lastenverhoging van 1%.

Tarieven en belastingen
Voor de tariefstijging voor de gemeentelijke belastingen en rechten verhogen wij de opbrengsten met de Nationale Consumenten Prijsindex (CPI) zoals deze is opgenomen in de septembercirculaire van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de begroting wordt opgesteld, met een minimum van 1%. Met uitzondering van die tarieven die kostendekkend moeten zijn.

Toezicht provincie
In plaats van de begrotingsbrief van de provincie is er dit jaar een nieuw gemeenschappelijk financieel toezichtskader voor gemeenten. Het kader heeft tot doel het hebben van duidelijke en transparante spelregels bij de uitvoering van de wettelijke taak financieel toezicht op gemeenten door provincies.
Door de toezichthouder is op dit moment nog geen nieuw kader verzonden.

Aantallen inwoners en woningen
Het aantal inwoners is op 1 januari 2020 vastgesteld op 28.587 door het CBS, de prognose van het aantal inwoners is van Primos. De hieronder getoonde aantallen inwoners zijn per 31 december van het betreffende jaar.

Verblijfsobjecten

Jaar

Inwoners

A/D*

Mutatie

Wonen

Logies

Totaal

A/D

Mutatie

2015

27.916

D

11.391

317

11.708

D

80

2016

28.070

D

154

11.444

314

11.758

D

75

2017

28.242

D

172

11.511

314

11.825

A

67

2018

28.611

D

266

11.722

314

12.036

A

211

2019

28.587

D

92

11.896

314

12.210

A

174

2020

28.700

A

100

12.046

314

12.360

A

150

2021

28.800

A

100

12.196

314

12.510

A

150

* A= aanname, D = definitief

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27