5 Financieel (meerjaren)beeld

5.1 Totaaloverzicht 2021 - 2024

In onderstaand overzicht vindt u het uitgangspunt van deze perspectiefnota. De stand van de begroting 2020-2023 met de daarna door de raad genomen besluiten.

Financiële gevolgen Perspectiefnota 2021-2024

2021

2022

2023

2024

Stand Begroting 2020-2023 structureel

-379.000

405.000

801.000

801.000

Structurele mutaties 

Amendementen begrotingsvergadering, OZB

0

-131.000

-132.000

-132.000

Hybride veld Hoonhorst

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

Verbeterplan Kroonplein

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

S.1

Stand Begroting 2020-2023 structureel incl struct mutaties

-408.000

245.000

640.000

640.000

I.1

Stand Begroting 2020-2023 incidenteel

-229.000

-8.000

75.000

0

Totaal saldo 

-637.000

237.000

715.000

640.000

Het volgende overzicht geeft de structurele financiële wijzigingen per programma weer.

2021

2022

2023

2024

S.1

Stand Begroting 2020-2023 structureel incl struct mutaties

-408.000

245.000

640.000

640.000

Nr.

Programma 1

1.1.1.

Treasury activiteiten

-80.000

-75.000

-96.000

-134.000

1.1.2.

Indexering salarissen 2024

0

0

0

-141.000

1.1.3.

Indexatie baten jaarschijf 2024

40.000

48.000

48.000

128.000

1.3.1.

Motie hondenbelasting

-134.000

-136.000

-137.000

-137.000

1.3.1.

Motie hondenbelasting, dekking uit OZB/stelpost  Raad

134.000

136.000

137.000

137.000

1.3.2.

G.B.L.T. indexatie

-11.000

-4.000

-4.000

-16.000

1.4.1.

Regio Zwolle

-31.000

-31.000

-31.000

-31.000

1.5.1.

Huur servicepunt Nieuwleusen

-9.000

-9.000

-9.000

-10.000

1.5.2.

Opbrengst en afdracht leges reisdocumenten

2.000

-17.000

-27.000

30.000

1.5.3.

Implementatie I-burgerzaken

-15.000

-10.000

-10.000

-7.000

1.5.4.

Verkiezing Europees Parlement

0

0

0

9.000

1.6.1

Implementatie rechtmatigheidsverantwoording

-5.000

-9.000

-5.000

-5.000

1.6.2.

Werkkostenregeling

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

1.6.3.

Medewerker Veiligheid

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

1.6.4.

Kinderburgemeester en kindergemeenteraad

0

-9.000

-9.000

-9.000

1.6.5.

Vervangingsplan keukenapparatuur

-13.000

-13.000

-13.000

-13.000

1.6.6.

Vervangingsplan apparatuur audiovisueel

-15.000

-20.000

0

0

1.7.1.

overdracht Carroussel en Heilig Hartschool

8.000

8.000

8.000

8.000

1.7.2.

Leegstand kindcentrum de driehoek

-67.000

-67.000

-95.000

-95.000

1.7.3.

Pachten

12.000

12.000

12.000

12.000

1.8.1.

Oplossen structurele onttrekkingen aan reserves

0

0

0

-172.000

Programma 2

2.1.1.

Doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis Ijsselland

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

2.1.2

Buurtbemiddeling, aanpak woonoverlast

-15.000

-16.000

-16.000

-17.000

2.1.3

Hogere bijdrage Veiligheidsregio

PM

PM

PM

PM

Programma 3

 Geen mutaties

Programma 4

4.1.1.

Markten, energie

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Programma 5

5.3.1.

Leerlingenvervoer

-115.000

-128.000

-141.000

-154.000

Programma 6

6.1.1.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

-26.000

-28.000

-30.000

-31.000

6.1.2.

Bijzondere bijstand

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

6.1.3.

Taakstelling participatie

25.000

50.000

50.000

50.000

7.2.1.

Software en licentiekosten

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Programma 7

7.1.1.

Jeugdzorg maatwerk 18- PGB/ZIN

-650.000

-650.000

-650.000

-650.000

7.1.2. *

Indexeringen Jeugdzorg 

-260.000

-260.000

-260.000

-260.000

7.2.1.

Software en licentiekosten

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

7.3.1.

Participatie SDW

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

7.6.1.

WMO hulpmiddelen

-65.000

-65.000

-65.000

-65.000

7.6.2. *

Indexeringen WMO

-93.000

-95.000

-98.000

-100.000

7.6.3.

Woningaanpassingen WMO

-92.000

-92.000

-92.000

-92.000

7.6.4.

WMO begeleiding

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

7.6.4.

WMO begeleiding, indicatie nalopen overgang WLZ

200.000

200.000

200.000

200.000

Programma 8

8.1.1

Meer kosten oud papier

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

8.1.2

Meer kosten textiel

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

8.1.3

Minder kosten verpakkingen

35.000

35.000

35.000

35.000

8.4.1.

Omgevingsdienst koppeling archief Dalfsen

-13.000

-23.000

-33.000

-43.000

8.4.2.

Beheersing eikenprocessierups

-44.000

-40.000

-40.000

-40.000

Programma 9

9.3.1.

Digitaal stelsel omgevingsweg/Landelijke voorziening

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

S.2

Totaal structurele mutaties perspectiefnota

-2.169.000

-2.180.000

-2.243.000

-2.485.000

Saldo structureel

-2.577.000

-1.935.000

-1.603.000

-1.845.000

* NB, dit is indexatie, geen "extra" aanvraag ivm kosten van beleid.

Onderstaand het overzicht incidentele financiële mutaties.

2021

2022

2023

2024

I.1

Stand Begroting 2020-2023 incidenteel

-229.000

-8.000

75.000

0

Nr. PPN

Programma 1

1.6.7.

Implementatie financieel pakket

-230.000

0

0

0

Programma 2

Geen mutaties

Programma 3

3.2.1.

Bereikbaarheid i.r.t. Regio Zwolle

-30.000

0

0

0

3.2.2.

Vechtdalverbinding externe ondersteuning

-30.000

-30.000

-30.000

0

Programma 4

Geen mutaties

Programma 5

5.4.1.

Ruimte voor de Vecht, Sport en Spelen

-160.000

5.4.1.

Ruimte voor de Vecht, onttrekking Alg. res.vrij besteedb.

80.000

5.4.1.

Ruimte voor de Vecht, bijdrage regiodeal 

80.000

Programma 6

Geen mutaties

Programma 7

7.4.1.

Homestart, burgerparticipatie

-45.000

0

0

0

7.6.5.

WMO beschermd wonen

315.000

0

0

0

Programma 8

Geen mutaties

Programma 9

I.2

Totaal incidentele mutaties perspectief nota

-20.000

-30.000

-30.000

0

I.3

Incidenteel saldo Perspectiefnota 2021-2024

-249.000

-38.000

45.000

0

In het volgende overzicht komen alle cijfers (structureel en incidenteel) samen.

 Financiële gevolgen Perspectiefnota 2021-2024

2021

2022

2023

2024

S.1

Stand Begroting 2020-2023 structureel incl struct mutaties

-408.000

245.000

640.000

640.000

S.2

Totaal Structurele financiële wijzigingen

-2.169.000

-2.180.000

-2.243.000

-2.485.000

Totaal gevolgen mutaties Investeringsplan (hfst.4)

-6.000

-9.000

-14.000

-121.000

S.3

Structureel saldo Perspectiefnota 2021-2024

-2.583.000

-1.944.000

-1.617.000

-1.966.000

I.1

Stand Begroting 2020-2023 incidenteel

-229.000

-8.000

75.000

0

I.2

Totaal incidentele mutaties perspectief nota

-20.000

-30.000

-30.000

0

I.3

Incidenteel saldo Perspectiefnota 2021-2024

-249.000

-38.000

45.000

0

Totaal saldo 

-2.832.000

-1.982.000

-1.572.000

-1.966.000

In het onderstaand overzicht staan de in de begroting opgenomen stelposten. Deze kunnen ingezet worden om het tekort te dekken. Zoals hieronder in de tabel ook is aangegeven is voor een aantal posten de stelpost Ambitie Raad al ingezet.  

Stelposten

2021

2022

2023

2024

Stelpost loonprijscompensatie (meicirc 2018 ) SD

500.000

560.000

560.000

560.000

Stelpost loonprijscompensatie (meicirc 2019 ) SD

500.000

500.000

Totaal stelposten loonprijscompensatie Sociaal Domein

500.000

560.000

1.060.000

1.060.000

Stelpost eindigende reserve onttrekkingen

102.000

Stelpost septembercirculaire 2019 ambitie raad

599.000

725.000

634.000

634.000

Af:inzet stelpost cons.bur. Servpunt L'veld prev gezondh 

-70.720

-40.720

-40.720

-40.720

Af: inzet kinderburgemeester/kinderraad 

-9.000

Af: formatie griffie

-91.000

-91.000

-91.000

-91.000

Af: trefkoele+

-25.000

Restant stelpost ambities raad

403.280

593.280

502.280

502.280

Totaal stelposten

1.005.280

1.153.280

1.562.280

1.562.280

Voorstel tlv stelpost raad of verhogen OZB

Let op: hondenbelasting voorstel onderweg

-134.244

-135.586

-136.942

-136.942

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27