2 Ontwikkelingen en opgaven

8 Duurzaamheid en milieu

Beleidsveld 8.2 Begraafplaatsen

Gebouwen begraafplaats Welsum
Momenteel worden plannen uitgewerkt voor aanpassingen, verbouw of nieuwbouw van de huidige drie gebouwtjes op begraafplaats Welsum. De financiële gevolgen voor de keuze hierin zijn nog niet bekend.

Beleidsveld 8.3 Klimaat en duurzaamheid

Beleid- en uitvoeringsplan 'Klimaatrobuust Dalfsen'
Veel gemeenten werken al langer aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Dalfsen ook, zoals blijkt uit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en de afspraken in het samenwerkingsverband van de afvalwaterketen, RIVUS. Dalfsen legt bij nieuwbouw eisen op om hemelwater te bergen en richt zelf de openbare ruimte klimaatrobuust in. Voor bestaande bouw stimuleren we particulieren om op eigen terrein hemelwater te bergen.
Het klimaat verandert sneller dan verwacht en niet over alle gevolgen van klimaatverandering is al nagedacht, denk aan gevolgen van het stijgen van de temperatuur. Daarom is er een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) opgesteld samen met het Rijk, de provincies, de waterschappen en gemeenten. Het doel van het deltaplan is dat klimaatadaptatie in 2020 een integraal onderdeel is van het beleid zodat in het jaar 2050 ons land klimaatbestendig ingericht is. Om dit gericht te kunnen doen is het van belang de gevolgen van klimaatverandering helder in het vizier te hebben.
Wij hebben inmiddels verschillende stresstesten laten uitvoeren voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en waterveiligheid. In deze stresstesten is gekeken naar de gevolgen van het veranderende klimaat voor potentieel kwetsbare functies. De belangrijkste opgaven voor de gemeente Dalfsen om klimaatrobuust te worden zijn geografisch in beeld gebracht. Deze opgaven vormen samen met de interne risicodialogen met diverse belanghebbenden de kaders voor het opstellen van het beleid- en uitvoeringsplan Klimaatrobuust Dalfsen. Het beleid- en uitvoeringsplan wordt in het najaar van 2020 aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

De opstelling en uitwerking van het gemeentelijke klimaat- en duurzaamheidsbeleid loopt volgens planning. Hierna zullen wij de meest belangrijke ontwikkelingen weergeven.

Meer wijkaanpakken aardgasvrij
In 2020 wordt de warmtetransitie-visie opgesteld en vastgesteld. Deze visie vormt de basis waarop wij per wijk een uitvoeringsplan gaan maken en uitvoeren om in 2050 aardgasvrij te zijn. De uitvoeringsplannen worden in 2021 gemaakt. Daarna starten wij met de eerste wijken.
Om tot een visie en uitvoeringsplan te komen, zijn diverse nadere onderzoeken en wellicht pilots nodig; denk aan haalbaarheidsstudies en testwoningen. Een aantal regionale duurzame warmteoplossingen worden via de Regionale Energiestrategie (RES) opgepakt. Ook wordt veel aandacht gegeven aan samenwerking, voorlichting en communicatie.  

Meer grootschalige productie duurzame energie
De realisatie van grote windmolens, zonnedaken en zonneparken stagneert in 2020 door netwerkcongestie, maar zal waarschijnlijk vanaf 2021 weer toenemen door nieuwe maatregelen. In 2020 neemt de gemeente Dalfsen diverse besluiten die invloed hebben op deze ontwikkelingen. Acceptabele ruimtelijke kaders worden vastgesteld en mogelijk wordt gekozen om zelf een energiebedrijf te starten. Hiervoor loopt momenteel (2020) een onderzoek. De RES helpt ons bij het maken van lokale strategische keuzes. De Duurzame Dorpen hebben diverse plannen voor grootschalige productie waarbij onze ondersteuning wellicht nodig is.

Meer projecten energiebesparing
De afgelopen jaren zijn veel tijd en middelen besteed aan voorlichting over energiebesparing. De komende jaren zullen energiebesparende maatregelen nog meer worden gestimuleerd en minder vrijblijvend zijn. De gasprijzen zullen bijvoorbeeld verder stijgen waardoor inwoners en ondernemers sneller geneigd zijn om in actie te komen. Daarnaast wordt toezicht en handhaving geïntensiveerd op de verplichte besparing bij  ondernemers.

Meer projecten Duurzame Dorpen
De afgelopen jaren zijn veel projecten bedacht en opgestart. De komende jaren wordt veel realisatie verwacht. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van de windmolens van Nieuwleusen Synergie en het zonnepark in Lemelerveld. Ook zijn een paar kleinere energiecoöperaties in oprichting (Hessum, Ankum en Marshoek); ook die zullen om aandacht en ondersteuning vragen.

Financiën                           
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van veel onderdelen uit het klimaatakkoord. Verwachte bijdragen uit het gemeentefonds en diverse bijdragen van de provincie zullen waarschijnlijk voldoende ruimte bieden voor het uitvoeren van deze extra taken en projecten. Daarnaast zou de oprichting van een eigen energiebedrijf een alternatieve of aanvullende financiële basis kunnen vormen voor diverse nieuwe duurzame projecten en investeringen.

Beleidsveld 8.4 Milieu

Beleidsplan vergunningverlening, toezicht, handhaving 2021-2025
In 2017 heeft uw raad het “Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving 2017-2021” vastgesteld. Na vier jaar moet het plan worden geactualiseerd (is als onderwerp benoemd in uw bestuursprogramma). We starten begin 2021 met de actualisatie. Dit nieuwe beleidsplan beschrijft ons vergunning-, toezicht- en handhavingsbeleid voor de komende jaren, welke doelen en prioriteiten er zijn, welke strategieën worden toegepast en hoe we naleving van regels bereiken en bevorderen. We zullen hier ook de Omgevingswet bij betrekken (afhankelijk van voortgang inwerkingtreding). De actualisatie wordt budgetneutraal binnen bestaande budgetten uitgevoerd.

Koppeling Omgevingsdienst – archief Dalfsen
Sinds 2017 maakt de Omgevingsdienst IJsselland gebruik van het zaaksysteem Powerbrowser van leverancier Genetics. Voor de Omgevingsdienst is het van belang dat het archief voor milieuzaken door Dalfsen wordt ontsloten naar dit systeem en dus voor de Omgevingsdienst toegankelijk is. Een technische koppeling verdient daarbij de voorkeur boven andere mogelijke oplossingen. Deze koppeling was niet voorzien bij de implementatie van Powerbrowser.

Ongediertebestrijding / Eikenprocessierups
De overlast van de eikenprocessierups blijft de komende jaren aanwezig en een bron van zorg voor de volksgezondheid van onze inwoners. Op korte termijn wordt er naast de reguliere bestrijding ook zwaarder ingezet op regionale samenwerking en coördinatie. Daarnaast geeft deelname aan het (landelijke) Topsectorenonderzoek  ons meer inzicht hoe we onze beheersing kunnen optimaliseren wat leidt tot een verbetering van de beheersing. Op de lange termijn dragen biodiversiteitsmaatregelen bij aan het herstel van het natuurlijk evenwicht.

Beleidsveld 8.5 Riolering

Klimaatadaptatie
In het GRP 2017-2020 (gemeentelijk rioleringsplan) is een jaarlijks budget voor klimaatadaptieve maatregelen gereserveerd van € 50.000 (voornamelijk voor het afkoppelen van hemelwater van het gemengd rioolstelsel). In combinatie met het nieuwe beleids- en uitvoeringsplan ‘Klimaatrobuust Dalfsen’ zal opnieuw bekeken worden of dit budget nog toereikend is en of het reëel is dat eventuele toekomstige klimaatadaptieve maatregelen volledig ten laste van de voorziening riolering worden gelegd.  

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27