2 Ontwikkelingen en opgaven

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke ordening

Structurele effecten Omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet in Dalfsen lag voor de coronacrisis op koers. Landelijke zorgen over de invoering (wetgeving en digitaal stelsel) en daaropvolgend de coronacrisis heeft de minister van Milieu en Wonen doen besluiten om de invoering van de Omgevingswet uit te stellen. Dit betekent dat de Omgevingswet niet per 1 januari 2021 in werking treedt. Toch gaan we in Dalfsen op dezelfde snelheid door met de implementatie van de Omgevingswet. Onderdeel van deze implementatie is het maken van inrichtingskeuzes. Deze keuzes hebben effect op de structurele lasten of baten van de Omgevingswet in Dalfsen. Landelijk zijn er zorgen over de financiële impact van de Omgevingswet. Veel gemeenten voorzien extra structurele lasten. In Dalfsen werken we dit jaar aan het in beeld brengen van de structurele effecten van de Omgevingswet. Deze structurele effecten zijn op dit moment nog niet bekend. We weten wel welke inrichtingskeuzes effect hebben op de structurele lasten en baten. VNG ondersteunt Dalfsen bij het in beeld brengen van de structurele effecten Omgevingswet.

De onderstaande structurele effecten zijn voorzien en worden hier benoemd om de samenhang in het programma Omgevingswet te laten zien. De financiële effecten worden, nadat deze concreet in beeld zijn, verwerkt binnen de programma's waar ze na 2021 onder vallen.

 1. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
  1. Bijdrage DSO-LV (nadeel € 38.000 structureel, is reeds in de begroting verwerkt)
  2. Software Planvorming en STTR (standaard toepasbare regels). Als bevoegd gezag dient de gemeente Dalfsen vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet, Omgevingsplannen en toepasbare regels onder de nieuwe wetgeving te kunnen maken en deze beschikbaar te stellen aan het DSO-LV (= wettelijke verplichting). Het betreft een nadeel van € 25.000 structureel. (zie financiële mutaties programma 9)
  3. Software VTH (kostenneutraal)
 2. Inrichting werkwijze participatie
  1. Uitvoering van de participatieleidraden
  2. Inzet van een onafhankelijke procesbegeleider
 3. Instrumenten
  1. Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsplan vs. actualisatie Bestemmingsplannen
  2. Integrale Programma’s vs. themagerichte beleidsnotities
 4. De Omgevingstafel IJsselland
  1. Exploitatiekosten Omgevingstafel IJsselland
  2. Dienstverlening Omgevingsdienst
 5. Vergunningverlening
  1. Proces maatwerk en 8-weken termijn
  2. Legesinkomsten

Gebiedsagenda Vecht Dalfsen Zwolle
Medio juni 2020 tot en met het jaar 2023 vindt de Verkenning plaats van het HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma) project Dalfsen Zwolle. Dit gaat in eerste instantie over dijkversterking. Onderdeel van de Verkenning is een voorkeursalternatief in de vorm van Veilige Vecht, feitelijk een Ruimte voor de Vecht benadering. Dijkversterking in combinatie met ruimte voor water, recreatie etc. Om verrommeling in het gebied Dalfsen Zwolle te voorkomen of ongewenste ontwikkelingen, is een gebiedsagenda Dalfsen Zwolle noodzakelijk. In deze strategische agenda kunnen de opgaven integraal worden benaderd. Als college hebben we besloten om dit te organiseren met een projectteam. Dit moet nog worden opgezet en uitgewerkt. Hierover komt een raadsvoorstel met daarin ook een eventuele vraag naar middelen voor planvorming.

Kanaalpark Lemelerveld
Het Kanaalpark is de concrete uitwerking van de Kanaalvisie ‘De blik op het kanaal van Lemelerveld’. Dit betreft een toekomstvisie op de kanaalzone als kwalitatieve drager voor het dorp. Een groot deel van de Kanaalvisie heeft zijn doorwerking gehad in verschillende inbreidingslocaties aan het kanaal. De aanpak van de openbare ruimte zit hier nog niet bij in. Hiervoor is het plan Kanaalpark gemaakt, dat fasegewijs wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Per fase wordt in een afzonderlijk raadsvoorstel krediet gevraagd voor de uitvoering.

Beleidsveld 9.4 Wonen en bouwen

Wet kwaliteitsborging bouwen
De Wet Kwaliteitsborging bouwen (verder te noemen: Wkb) zal, indien deze nieuwe wet op 1 januari 2021 in werking treedt, gevolgen hebben voor de baten omgevingsvergunning bouwen. In de zomer 2020 wordt er door het rijk bepaald of de Wkb daadwerkelijk inwerking treedt op 1 januari 2021.

De invoering van de Wkb gaat gevolgen hebben voor de baten omgevingsvergunning bouwen. De baten worden waarschijnlijk minder. Hoeveel minder is op dit moment nog niet in te schatten en hangt sterk af van de invoering van de Omgevingswet en de kostendekkendheid leges (zie hieronder).

Knip ruimtelijke en technische vergunning
Onder de Omgevingswet kent de gemeente straks een knip tussen een ruimtelijke toestemming en een technische toestemming. Hoe de legesverordening met de knip tussen een ruimtelijke en een technische toestemming onder de Omgevingswet precies wordt opgebouwd is op dit moment nog niet bekend. Landelijk wordt hard gewerkt aan een model-legesverordening onder de Omgevingswet, die in Q2 2020 beschikbaar moet zijn voor gemeenten. Deze model-legesverordening gaat de gemeente gebruiken om met de nieuwe legesproducten vervolgens de legesverordening van 2021 op te stellen.

Kostendekkendheid leges
Een andere onzekerheid is het onderzoek naar de kostendekkendheid van leges. Het onderzoek dat uitgevoerd wordt, kan gevolgen hebben voor de te heffen leges vanaf 2021 en zit op dit moment in de opstartfase. Uitgangspunt is dat leges 100% kostendekkend zijn.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27