2 Ontwikkelingen en opgaven

6 Inkomensondersteuning

Beleidsveld 6.1 Inkomen

Participatiewet (PW) Inkomen
Om meer grip te krijgen op de uitvoering van de Participatiewet worden verschillende acties uitgevoerd. Monitoring op de voortgang vindt plaats binnen het projectprogramma 'Grip op Sociaal Domein'. Voor nadere toelichting op Grip op Sociaal Domein zie programma 7.

Beleidsveld 6.2 Integratie vergunninghouders

Ontwikkeling wet inburgering
In de perspectiefnota van 2019 is al melding gemaakt van de gewijzigde Wet Inburgering. Deze wet betekent dat de gemeente vanaf 2021 de regierol heeft als het gaat om de trajecten van inburgering en participatie van statushouders en deels ook voor de overige inburgeringsplichten. Daarnaast wordt de gemeente verantwoordelijk voor  de inkoop van inburgeringstrajecten. Met de invoering van de nieuwe Wet inburgering zijn extra middelen gemoeid. Ook zal deze wet gevolgen hebben voor de inzet van consulenten en van administratieve medewerkers.

Op 23 maart 2020 is besloten dat de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet Inburgering is uitgesteld tot 1-7-2021 omdat de financiële besluitvorming nog niet rond is en de nadere regelgeving ook nog niet is uitgewerkt. Het is dus nog niet bekend hoeveel geld er met de nieuwe taken naar gemeenten komt. Meer informatie en financiële duidelijkheid verwachten we bij het wetsvoorstel dat in juni 2020 zal worden ingediend. De middelen die wij voor de uitvoering van de wet zullen ontvangen, zullen naar verwachting als specifieke uitkering in het gemeentefonds worden opgenomen waarover verantwoording moet worden afgelegd. Of de middelen toereikend zullen zijn om uitvoering te geven aan de nieuwe taken, is op dit moment nog niet in te schatten.

Omdat wij in 2020 incidentele middelen inzetten voor de uitvoering van het plan van aanpak 'Thuis in Dalfsen' en door het uitstel van de nieuwe wet mogelijk pas extra middelen ontvangen vanaf 1 juli 2021, ontstaat er mogelijk een gat voor het eerste half jaar van 2021. Nog niet helder is of gemeenten hierin worden tegemoetgekomen. Indien nodig doen wij u hierover een aanvullend voorstel.  

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27