2 Ontwikkelingen en opgaven

4 Economische zaken

Beleidsveld 4.1 Economie

Klimaatwinkelstraat/Centrumplan Dalfsen - onderdeel Regiodeal
Via de netwerksamenwerking, met 13 gebiedspartners, van Ruimte voor de Vecht is aangehaakt op de aanvraag van de Regiodeal van de Regio Zwolle met het Rijk. Dalfsen heeft hierin onder de titel ‘klimaatwinkelstraat’ het Centrumplan Dalfsen opgevoerd. Concreet gaat het dan om de deelgebieden Prinsenstraat en Kerkplein. Voor de totale aanvraag van de Regio Zwolle van ca 39 miljoen heeft het Rijk ca € 22 miljoen gereserveerd. Dat is minder dan aangevraagd. Het is dan ook de vraag of er middelen beschikbaar komen en hoeveel. Dat is helaas op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. Dit betreft uitsluitend de rijksbijdrage.
Met de provincie is het gesprek gaande over cofinanciering vanuit klimaatbeleid en de Stadsbeweging. Een zogenaamde ‘Citydeal’. Daarnaast is het waterschap aangehaakt; inhoudelijk en waarschijnlijk ook met cofinanciering.
De middelen die benodigd zijn voor voorbereiding en plankosten, worden alleen voor wat betreft 2021 opgenomen in het investeringsplan. Uitvoeringsgelden vanaf 2022 vloeien voort uit de doorrekening van het definitieve Centrumplan, dat in september van 2020 aan de raad wordt voorgelegd voor besluitvorming. Het betreft dan nog steeds een berekening op hoofdlijnen. Voor de regiodeal wordt, onder voorbehoud van vaststelling door de raad van het Centrumplan, een investering door Dalfsen ingebracht van € 500.000. Dit geld wordt, met uitzondering van de nu opgevoerde € 50.000 voor het jaar 2021, niet als investering opgevoerd. Bij de vaststelling van het Centrumplan in september 2020 wordt aangegeven hoe het bedrag van de resterende € 450.000 voor de jaren 2022 en 2023 (Regiodeal loopt tot en met 2023) wordt gedekt, ook omdat het Centrumplan gedeeltelijk een GREX betreft. De toekomstige winst(en) (zie MPG) op de grondexploitaties kunnen gereserveerd worden om via een bestemmingsreserve de afschrijvingslasten van het centrumplan te dekken

Regio Zwolle (regionale samenwerking)
De samenwerking in Regio Zwolle gaat over meer dan alleen de opgave economie. Daarom is ervoor gekozen om dit thema naar programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen te verplaatsen.

Beleidsveld 4.2 Grondexploitatie bedrijven

Bedrijventerreinen
De economische groei vertaalt zich eveneens in de aantrekkende markt voor bedrijventerreinen. De verwachting is in navolging van economische ontwikkelingen dat de belangstelling voor kavels aanhoudt. Die belangstelling hangt mede samen met het algemene producenten- en consumentenvertrouwen en de daarmee samenhangende investeringsgeneigdheid.
Over bedrijventerreinen informeren wij de raad via de MPG’s  en de paragraaf grondbeleid in de begroting en de rekening.

Uitbreiding ’t Febriek Zuid II
Na de aankoop begin 2020 van bouwgrond in Lemelerveld  worden de procedurele voorbereidingen opgestart voor het bestemmingsplan van de eerste fase. De verwachting is om deze grond uitgeefbaar te hebben in 2021.    

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27