2 Ontwikkelingen en opgaven

3 Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Ontwikkelingen integraal beheer
a.   Vanuit beheer waarde toevoegen aan de openbare ruimte.
De komst van de Omgevingswet vraagt dat we als gemeente anders gaan (samen) werken en vraagstukken integraal bekijken, beoordelen en uitvoeren. Voor het beheer van de openbare ruimte betekent dit, dat we enerzijds zoveel als mogelijk het beheer van de verschillende onderdelen in de openbare ruimte qua planning op elkaar afstemmen en dat we anderzijds tevens kansen inventariseren voor andere opgaven vanuit andere beleidsvelden.
Door het afstemmen van onderhoudsplanningen van het groen, de verharding, de verlichting en/of de riolering ondervinden mensen zo min mogelijk overlast en wordt zoveel als mogelijk werk met werk gemaakt.
Op het moment dat er sprake is van integraal onderhoud en/of vervanging ontstaan er ook kansen om de bestaande openbare ruimte anders in te richten en rekening te houden met nieuwe beleidsthema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie, inclusieve samenleving, participatie, gezondheid, etc.
Met het realiseren van één of meer van die kansen kunnen we als gemeente extra waarde toevoegen aan de openbare ruimte. De onderhoudsbudgetten zijn er niet op berekend om deze kansen mee te financieren en te realiseren. Op het moment dat deze situaties zich voordoen, zullen we , zolang er nog geen omgevingsprogramma’s zijn, komen met integrale voorstellen.

b.   Integraal beleidsplan beheer openbare ruimte (IBOR)
In 2021 gaan we het beleidsplan beheer openbare ruimte actualiseren. Het plan beschrijft het overkoepelend integraal kader voor het beheer van alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Dit plan wordt zodanig opgesteld dat invulling gegeven kan worden aan omgevingsvisie en -programma’s.

Voor onderhoud zijn tot nu toe voldoende middelen aanwezig. Het beleidsplan beheer openbare ruimte geeft enerzijds een actuele stand van het te beheren areaal en anderzijds de benodigde financiële middelen weer. De te beheren hoeveelheden worden geactualiseerd, denk aan nieuwbouw van de afgelopen vier jaren, en project snippergroen. Tussentijds worden hoeveelheden en benodigde middelen niet jaarlijks verwerkt in bijvoorbeeld een perspectiefnota. Een uitzondering willen we maken voor de bovengemiddelde uitbreidingen van arealen als gevolg van de afwaardering van een deel van de N340.
Het bestaande areaal openbare ruimte veroudert, waardoor naar de toekomst toe de vervangingsopgave van deze kapitaalgoederen toeneemt. Met het besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn verplichtingen ontstaan als het gaat om dekking van de kosten. De provincie eist tevens van gemeenten om voor de vervanging van het areaal in de openbare ruimte een plan op te stellen. Het vervangingsvraagstuk wordt uitgewerkt in het Integraal beleidsplan beheer openbare ruimte.

Speelvoorzieningen
De speelvoorzieningen krijgen naar alle waarschijnlijkheid een plek in een programma onder de Omgevingswet. Het thema ontmoeten, gezondheid en bewegen uit de Kadernotitie Omgevingsvisie biedt hier alle ruimte voor. Het beleid en de ambities komen in de omgevingsvisie en de uitwerking van het beleid (hoe-vraag) komt in een programma.
Bij de inrichting van een wijk kijken we naar het totaalplaatje van mogelijkheden en behoeften van spelen, bewegen en ontmoeten. Hierbij raken meerdere beleidsvelden elkaar (spelen, groen, wonen, welzijn en onderwijs). Dit wordt in een projectmatige aanpak uitgewerkt met de eenheden Openbare Ruimte, Ruimtelijke Ordening en Maatschappelijke ondersteuning.

Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer

Bereikbaarheid i.r.t. Regio Zwolle
Voor de Regio Zwolle is een (concept) Bereikbaarheidsambitie opgesteld. Het belangrijkste doel is het op peil houden – en waar mogelijk verbeteren – van de doorstroming op het hoofdwegennet (A28, N35, N50). Daarvoor is een breed scala aan maatregelen nodig (o.a. de aanpak van knelpunten, sneller afhandelen en voorkomen van ongelukken, stimuleren e-fiets en OV). De Bereikbaarheidsambitie Regio Zwolle wordt vastgesteld door het bestuurlijk overleg Bereikbaarheid waarin namens ons College wethouder Van Leeuwen zitting heeft. Daarna volgt het informeren van de samenleving over de nieuwe Bereikbaarheidsambitie. De ambities van de Regio Zwolle sluiten goed aan op de gemeentelijke doelstellingen.

De woningbouwopgave zowel regionaal als lokaal kent een forse groei. Goede verkeersverbindingen zijn cruciaal om deze groei goed te kunnen opvangen. Enkele verbindingen zijn in de huidige situatie zeker nog niet optimaal, zo behoeft de openbaar vervoer verbinding van en naar Lemelerveld verbetering. Wij hebben hier ook aandacht voor gevraagd bij de Bereikbaarheidsambitie binnen de Regio.

Er zijn meer verbindingen naar, tussen en binnen onze kernen waar de effecten van de groei van de Regio merkbaar zullen zijn of waar we nu al een opgave hebben. Wij zullen hier de komende jaren veel aandacht voor moeten hebben en onze eigen visie daarop moeten ontwikkelen op basis van onder andere nader onderzoek. Hierbij zullen we ook verder moeten kijken dan naar de bestaande verbindingen. De aanpak willen we vastleggen in een notitie die we in 2020 aan de raad voorleggen. We nemen hierin ook mee dat er voor Lemelerveld, Nieuwleusen en Dalfsen  behoefte is aan een visie op ontsluitingsstructuur. Dit willen we integraal benaderen en met de samenleving nader vormgeven.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27