2 Ontwikkelingen en opgaven

2 Openbare orde en veiligheid

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid

Veiligheidshuis IJsselland
Diverse beleidsontwikkelingen op het terrein van Zorg en Veiligheid maken dat er meer inzet
gevraagd wordt bij zowel regionale als lokale vraagstukken die zowel zorg- als veiligheidsaspecten omvatten en vragen om een intensieve, integrale (keten)benadering. Niet alleen op casusniveau is de aanpak geïntensiveerd, ook in beleidsontwikkelingen en regionale doorontwikkeling speelt het Zorg- en Veiligheidshuis een steeds prominentere rol. Uit een inhoudelijke eindevaluatie (eind 2019) blijkt dat de nieuwe manier van werken gevolgen heeft voor de organisatie van het Zorg- en Veiligheidshuis. Om de basisvoorziening Zorg- en Veiligheidshuis kwalitatief goed in te richten, is een investering  ten opzichte van de begrote inzet noodzakelijk. Bij gelijkblijvende of verminderde inzet zullen keuzes gemaakt moeten worden in de dienstverlening en wordt een groot risico gelopen op het terrein van kwaliteit. De financiering van het Zorg- en Veiligheidshuis bestaat uit een Rijksbijdrage en een bijdrage per gemeente. Het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) heeft in haar overleg van 12 februari deze ontwikkelingen opiniërend besproken. In verband met de Coronacrisis heeft er in april een schriftelijke consultatie plaatsgevonden. Alle gemeenten zijn akkoord gegaan met de gevraagde financiering, zo ook de gemeente Dalfsen.

Taakdifferentiatie Brandweer
Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof hebben het Veiligheidsberaad en de Minister van J&V besloten om gezamenlijk de mogelijkheden in beeld te brengen om brandweervrijwilligers en beroepskrachten zo te differentiëren en vorm te geven dat er geen sprake is van spanning met (Europese en internationale) regelgeving en jurisprudentie. In IJsselland worden deze ontwikkelingen besproken in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Op dit moment is (nog) niet duidelijk of er sprake is van financiële gevolgen. Wanneer uit het onderzoek naar voren komt, dat de vrijwilligers wel voor bepaalde werkzaamheden betaald moeten worden als beroepskracht, kan dit maximaal zo’n 5,11% van onze jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheidsregio zijn. Dit gaat dan om een bedrag van maximaal € 60.000 à  € 80.000. In verband met Corona staat dit onderzoek voorlopig on hold.

Buurtbemiddeling
Op 2 september 2019 is de notitie "Aanpak woonoverlast gemeente Dalfsen" inclusief de hierin voorgestelde vervolgstappen ten aanzien van buurtbemiddeling en de implementatie van de Wet aanpak woonoverlast informerend behandeld in de raadscommissie. Het voorstel om buurtbemiddeling op te zetten in de gemeente Dalfsen is enthousiast door uw raad ontvangen. Het opzetten zal worden belegd bij SAAM Welzijn, in samenwerking met de gemeente Staphorst.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27