2 Ontwikkelingen en opgaven

1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld 1.2 Algemene uitkering

Herijking Algemene Uitkering Gemeentefonds
De rijksoverheid is bezig met een algehele herziening van de verdeling van het Gemeentefonds over de gemeenten. De huidige verdeling is in 1997 ingevoerd. Door de toevoeging aan het Gemeentefonds van de middelen voor de decentralisaties in het sociale domein en door beleidsontwikkelingen bij gemeenten wordt de huidige verdeelsystematiek echter niet meer toereikend geacht. Daarom is besloten tot een algehele herijking van de algemene uitkering. Het uitgangspunt daarbij is dat de omvang van het fonds gelijk blijft. Bij een gewijzigde verdeling van het fonds ontstaan daardoor voor- en nadeelgemeenten. Verwacht wordt dat er een verschuiving plaatsvindt van plattelandsgemeenten naar meer stedelijke - en centrumgemeenten.

De invoering van de gewijzigde verdeling stond gepland voor 2021 maar is op 26 februari 2020 uitgesteld tot 2022. Dat neemt niet weg dat we als plattelandsgemeenten rekening moeten houden met mogelijk een forse daling van de algemene uitkering. Er bestaat nog geen inzicht in de voorlopige uitkomsten. Deze worden niet gepubliceerd door de beheerders van het Gemeentefonds. Het is gebruikelijk een verlaging in te voeren met een overgangsregime van maximaal € 25 per inwoner per jaar, dus oplopend tot maximaal € 100 structureel per inwoner na vier jaren. In het maximaal negatieve geval kan het voor Dalfsen dus gaan om een invoeringseffect van € 2,9 mln negatief. Er zijn geen aanwijzingen hoe groot het herverdeeleffect voor Dalfsen werkelijk zal blijken te zijn.

Beleidsveld 1.4 Bestuur

Regio Zwolle (regionale samenwerking)
Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies, in samenwerking met partners uit het onderwijs/onderzoek, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. De stip op de horizon is de vierde economische regio van Nederland te worden. Regio Zwolle zet in op stevige coalitievorming met duidelijke afspraken rondom opgaven. Gemeenten, provincies en andere partners bepalen per opgave of deelname aan en investering in een opgave gewenst is (coalitions of the willing). Dalfsen schuift, naast algemene bestuurlijke betrokkenheid bij Regio Zwolle, bestuurlijk aan bij de tafels Economie en Leefomgeving. Ook is in 2020 gestart met een ambtelijke begeleidingsgroep (met deelnemers die inhoudelijk betrokken zijn bij één van de vijf opgaven, aangevuld met de account Regio Zwolle en een communicatieadviseur). Deze inzet heeft ten doel de opgaven en besluiten in Regio Zwolle te vertalen naar de lokale situatie en andersom om lokale belangen en behoeften op een goede wijze te borgen in de regio.

Het afsluiten van een Regiodeal tussen Rijk en Regio Zwolle, met een maximale Rijksbijdrage van € 22,5 miljoen, ziet de regio als een erkenning voor de netwerksamenwerking. Gemeente Dalfsen haakt met een bijdrage van € 612.000 aan op drie van de vier actielijnen; toekomstbestendig maken arbeidsmarkt (€ 52.000), gebiedsdoelen Ruimte voor de Vecht (€80.000) en Klimaatwinkelstraat (Centrumplan Dalfsen, € 480.000). Voor de zomer van 2020 wordt het proces van dealmaking afgerond.

Goed Goan
De samenleving verandert en dat heeft gevolgen voor de manier waarop in de Dalfser kernen en het buitengebied samen wordt gewerkt aan het stimuleren, koesteren en benutten van de onderlinge verbondenheid van de gemeenschap. Als inwoners vaker en meer rechtstreeks invloed uitoefenen op de totstandkoming van beleid en we inwoners ook inschakelen bij de uitvoering ervan, is het de vraag hoe zich dat verhoudt tot de rollen van volksvertegenwoordiger en bestuurder. In de Raadsagenda 'Kleurrijke kubus' is deze ontwikkeling als één van de zeven belangrijke onderwerpen in deze raadsperiode opgenomen.

In 2020 en 2021 ligt de focus op de eigen rol van de raad, de verhouding tussen raad en college en de wisselwerking met de ambtelijke organisatie. Een gezamenlijke investering om inzicht te krijgen in ieders rol in het veranderend samenspel tussen samenleving en gemeente. Daarbij leggen we vanuit de Dalfser realiteit de verbinding naar de meer abstracte discussie over (door)ontwikkeling van het bestuur. Door aan te sluiten op trajecten die al zijn ingezet en door adequaat aan te haken op elementen en sentimenten die belangrijke bouwsteentjes voor de ontwikkeling van het bestuur in de Dalfser samenleving zijn of gaandeweg blijken te zijn. Daar waar energie op het thema ontstaat, liggen kansen om relevante en/of cruciale vraagpunten samen te duiden. Door kruisbestuiving tussen verschillende trajecten, acties op verschillende niveaus, met verschillende betrokkenen en op verschillende momenten ontstaat een beweging; de beweging naar een toekomst met een steeds bij Dalfsen passend openbaar bestuur.

Rechtmatigheidsverantwoording door het college vanaf 2021
Op dit moment geeft de accountant een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Door een wetswijziging wordt vanaf 2021 het college zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een rechtmatigheidsverantwoording. Op basis van een verrichte nulmeting en de ambitie van het college (focus op financiële rechtmatigheid; minimale variant) is een plan van aanpak opgeteld om hiertoe te komen. Om de uitvoering ter hand te nemen zijn extra middelen benodigd. Zie ook: financiële mutaties.

Beleidsveld 1.5 Burgerzaken

Samenhangende Object Registratie (SOR)
De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Voorbeelden zijn spoorlijnen wegen, water, gebouwen, bomen, woonplaatsen en openbare ruimten.  Het gaat om het samenvoegen van de bestaande basisregistraties BGT, BAG en WOZ. Deze registraties zijn op verschillende momenten en gescheiden van elkaar ontstaan en dat heeft er toe geleid dat gegevens over (nagenoeg) hetzelfde object (zoals gebouwen, wegen of openbare ruimten) verspreid zijn geraakt over verschillende registraties met elk hun eigen inhoud, manieren om processen bij te houden en ICT-systemen. Vanuit het beheer en gebruik bestaat de behoefte aan het doorvoeren van verbeteringen zoals in het kader van de Omgevingswet en Basisprocessen Gemeentelijke Belastingen en biedt de SOR de oplossing voor de veranderende behoefte. Op dit moment worden de plannen gemaakt hoe deze nieuwe registratie vorm gaat krijgen. De verwachting is dat de gemeente in 2025 aangesloten moet zijn op de SOR. Hiervoor is een nieuw systeem nodig, nieuwe werkprocessen en nieuwe koppelingen. In 2022/2023 maken we hiervoor een impact analyse.  

Beleidsveld 1.6 Overhead

De Wet open overheid (Woo)
De Wet open overheid (Woo) geeft regels over het actief openbaar en toegankelijkheid maken van overheidsinformatie en moet ervoor zorgen dat deze beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het gaat hierbij om o.a. de volgende documenten: organisatiegegevens, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, Woo-verzoeken, onderzoeken en klachten. Om deze wet te kunnen invoeren zullen wij als gemeenten moeten zorgen dat onze informatiehuishouding op orde is, systemen aanpassen en nieuwe werkprocessen introduceren. Naar verwachting vind de parlementaire behandeling in 2020 plaats. Het gaat hierbij om een aangepast voorstel om tegemoet te komen aan de kritiek over de uitvoerbaarheid en de kosten van het eerdere voorstel. Op het moment dat er meer duidelijkheid is, zal er een impactanalyse komen.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27