5 Financieel (meerjaren)beeld

5.4 Budgetneutrale wijzigingen 2021 - 2024

Budgetneutrale wijzigingen

2021

2022

2023

2024

Programma 1

Website van 2020 naar 2021 tlv reserve

25.000

0

0

0

Website van 2020 naar 2021 tlv reserve

-25.000

0

0

0

Website van 2020 naar 2021 tlv reserve

25.000

0

0

0

Website van 2020 naar 2021 tlv reserve

-25.000

0

0

0

Budget automatisering naar p 7

-39.000

-39.000

-39.000

-39.000

Regio Zwolle naar programma 1

100.000

100.000

100.000

100.000

Bijdrage buurtsportcoach vervalt

14.000

14.000

0

0

Programma 2

loonsom boa 1 28 uur

50.205

50.205

50.205

50.205

loonsom boa 2 28 uur

50.205

50.205

50.205

50.205

dienstauto boa's (€ 480 p/m)

5.760

5.760

5.760

5.760

organisatiekosten BOA's

5.640

5.640

5.640

5.640

corr organisatiekosten BOA's ivm tekort

-3.410

-3.410

-3.410

-3.410

aframen budget tbv vaste BOA's

-39.000

-39.000

-39.000

-39.000

aframen budget tbv vaste BOA's 

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Inhuur externe BOA Drank en Horecawet 

20.000

20.000

20.000

20.000

Programma 3

Kansenpot, innovatiebudget, maats duurzaamh

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

Programma 4

Regio Zwolle naar programma 1

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Programma 5

Kansenpot, innovatiebudget, maats duurzaamh

10.375

10.375

10.375

10.375

Bijdrage buurtsportcoach vervalt

-14.000

-14.000

0

0

Programma 7

Vitaal Vechtdal

15.000

15.000

15.000

15.000

Vitaal Vechtdal, tlv budget wijkteams SKT

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Subsidie training consulenten ZonMW

5.000

0

0

0

Subsidie training consulenten ZonMW

-5.000

0

0

0

Budget automatisering van p1

39.000

39.000

39.000

39.000

Kansenpot, innovatiebudget, maats duurzaamh

-2.875

-2.875

-2.875

-2.875

Programma 8

Energie en duurzaamheid omgevingsdienst

18.000

0

0

0

Energie en duurzaamheid omgevingsdienst uit duurzaamheid

-18.000

0

0

0

aframen loonsom toezichthouder (JK)

-59.400

-59.400

-59.400

-59.400

Totaal

0

0

0

0

Website
Voor dit jaar (2020) is € 25.000 beschikbaar gesteld om te investeren in de ontwikkeling van Website. Het voorstel is om dit bedrag door te schuiven naar 2021 zodat we meerdere projecten in één keer kunnen uitvoeren. Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van beveiliging, digitalisering en verschillende upgrades. De mutatie is budgetneutraal. Dekking is de Algemene Reserve Reeds bestemd.

Regio Zwolle
De bijdrage aan de regio Zwolle, wordt, vanwege het meer bestuurlijke karakter van de samenwerking, overgeheveld van programma 4 naar programma 1.

Buurtsportcoaches
Wegens een wijziging in de regeling omtrent combinatiefunctionarissen is er minder budget beschikbaar voor de inzet van buurtsportcoaches. Dit betekent dat we niet alles kunnen realiseren zoals opgenomen in het beleidsplan ‘Een leven lang bewegen en sporten’ en met name niet alle extra activiteiten. Dit betekent dat m.n. de activiteiten voor ouderen en statushouders onder druk komen te staan. In het uitvoeringsplan Kerngezond Dalfsen gaan we hier nader op in. Dit is een budgetneutrale wijziging voor 2021 en 2022.

BOA
Deze budgetneutrale wijziging is nodig omdat wij ipv BOA’s in te huren ze nu in dienst nemen.

Diverse subsidiebedragen
Voor inwoners is het vaak onduidelijk bij welke regeling zij subsidie kunnen aanvragen voor een initiatief op het gebied van sociale cohesie, cultuur en de combinatie hiervan met de openbare ruimte. In de praktijk blijken doelstellingen voor initiatieven op deze gebieden elkaar vaak te overlappen. Om het aanvragen van subsidies duidelijker te maken en overlap of dubbelingen te voorkomen, voegen we de subsidieregelingen Kansenpot, Maatschappelijke duurzaamheid en het Innovatiebudget Kunst en cultuur samen onder één programma.

Vitaal Vechtdal
Voorgesteld wordt om in 2020 voor het eerst deel te nemen aan Vitaal Vechtdal. Deelname aan Vitaal Vechtdal bevordert een gezonde leefstijl waardoor in de toekomst kan worden bespaard op zorgkosten. Concrete voordelen ten opzichte van de huidige inzet op gezondheidsbevordering zijn: stoppen met roken, preventieconsulten met huisartsen en binding met werkgevers. Het gaat in eerste instantie om deelname voor 1 jaar. Wij verwachten positieve resultaten van deelname omdat deze al zichtbaar zijn bij andere deelnemende gemeenten in het Vechtdal. Bij een positieve evaluatie in 2020 is de insteek om deelname aan Vitaal Vechtdal structureel te bekostigen uit het restant budget wijkteams SKT.  

Subsidie trainingen omgaan met mensen met verward gedrag
Eind 2019 heeft de gemeente Dalfsen een subsidie toegekend gekregen van ZonMW vanuit het actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag. Deze subsidie wordt ingezet voor trainingen ‘omgaan met personen met verward gedrag’ voor medewerkers van gemeentelijke teams.De totale subsidie is € 24.350. Wij ontvangen 80% in 2020 (€ 19.480), en 20% in 2021 (€ 4.870).

Energie en duurzaamheid Omgevingsdienst IJsselland      
De Omgevingsdienst IJsselland voert taken uit op het gebied van energie en duurzaamheid bij bedrijven. Er wordt gestuurd op verduurzaming en energiebesparing. De afgelopen jaren heeft de OD deze taken uit kunnen voeren met subsidiegelden van Rijk en provincie. Deze zijn echter geëindigd en daarmee is financiering vanuit de OD-opdrachtgevers nodig. Vanuit onze duurzaamheidsambities willen wij hiervoor de OD extra middelen ter beschikking stellen, vooralsnog voor 2020 en 2021 (€ 18.000 per jaar). Deze kosten worden gedekt vanuit duurzaamheid.

Project Energieneutraal verbouwen                                                              
Sinds 2017 loopt het regionale project Energieneutraal verbouwen. Woningeigenaren met energieneutrale verbouwplannen kunnen gebruikmaken van een energiespecialist en deelnemen aan speciale groepsactiviteiten. Vanuit het gemeentefonds en een toegekende subsidie van de provincie is er een totaal budget van € 450.000. Het project is verlengd, waardoor van het resterende budget van circa € 150.000 in 2020 (€ 75.000) en 2021 (€ 75.000) besteed kan worden.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27