3 Financiële mutaties 2021 - 2024

8 Duurzaamheid en milieu

Beleidsveld 8.1 Afval

8.1.1. Meer kosten oud papier                     S Nadeel €30.000
In het verleden verwerkte China een groot deel van ons oud papier. Hiermee zijn ze gestopt. Hierdoor is de gehele wereldmarkt van oud papier uit balans met grote overschotten in Nederland als gevolg. Dit overschot zorgt voor een ongekende daling van de inzamelvergoeding.
Op dit moment hebben we via ROVA nog een afnamecontract met een gunstige vergoeding. Dit contract loopt in april 2020 af. Uit de marktverkenning blijkt dat de nieuwe vergoedingen aanzienlijk zullen dalen. Oud papier wordt in Dalfsen ingezameld door vrijwilligers. Zonder een aantrekkelijke opbrengst zal dit stoppen. Daarom heeft Dalfsen in het verleden een garantievergoeding afgesproken. Uit de marktverkenning blijkt dat de nieuwe vergoedingen onder onze garantievergoedingen zullen uitkomen. De gemeente Dalfsen moet dan bijbetalen. Voor de inzamelaars blijft dan een bescheiden opbrengst in stand.

8.1.2. Meer kosten textiel                     S Nadeel €5.000
Ook de markt voor tweedehands textiel zit in zwaar weer. Door de wereldwijde overproductie en dalende prijzen van nieuwe kleding is er een scherpe daling van de vraag naar tweedehands textiel. Daarnaast is de huidige kwaliteit van het ingeleverde textiel slecht. Veel textiel is niet meer herdraagbaar, ook niet in de tweede of derde wereld. Inmiddels wordt alleen nog voor tweedehands textiel met een hoge kwaliteit een vergoeding aangeboden. Voor het grootste deel van het ingeleverde textiel wordt geen vergoeding meer gegeven. Inzamelaars, waaronder veel vrijwilligers, blijven zitten met hun textiel en moeten zelfs betalen voor de afvoer.
ROVA heeft een alternatief uitgewerkt, met de naam CirkelWaarde. Hierbij wordt de gehele keten van tweedehands textiel bij elkaar gebracht. De opbrengst van goed textiel wordt gebruikt om de recycling van slecht textiel mogelijk te maken. Hiervoor is een wijziging van het systeem nodig waarbij sommige partijen een ander verdienmodel krijgen. Voordeel is dat textiel niet bij het restafval hoeft en dat de totale keten verduurzaamd. Samen met ROVA en de bestaande inzamelaars wordt deze nieuwe aanpak doorgevoerd in de gemeente Dalfsen. De kleine opbrengst uit het verleden komt voor de gemeente Dalfsen te vervallen.

8.1.3. Minder kosten verpakkingen                  S Voordeel €35.000
Volgens het landelijke verpakkingenakkoord waren gemeenten verantwoordelijk voor de gehele keten van het recyclen van verpakkingen. Naast inzameling moesten wij ook de sortering en vermarkting regelen. De afgelopen jaren was hierover veel discussie over kwaliteit, kosten en vergoedingen. Vanaf 1 april dit jaar gelden nieuwe afspraken. Gemeenten zijn alleen nog verantwoordelijk voor inzameling en krijgen hiervoor een vaste vergoeding. De verwachting is dat hierdoor aanzienlijk minder discussie en financiële rust ontstaat. De kosten voor het sorteren en vermarkten hebben wij niet meer. Maar de bijbehorende vergoedingen komen te vervallen. Wel zal de komende jaren nog een aantal naheffingen worden verrekend. Al met al adviseert ROVA uit te gaan van een klein voordeel.

Beleidsveld 8.4 Milieu

8.4.1. Omgevingsdienst IJsselland               S Nadeel 2021 € 13.000 jaarlijks

oplopend met € 10.000

De bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland wordt in 2021 e.v. structureel verhoogd in verband met indexering van de loonkosten.  
Verder wordt er dit jaar een traject opgestart om te komen van inputfinanciering naar output- of outcomefinanciering, wat gevolgen kan hebben voor onze toekomstige bijdragen aan de Omgevingsdienst. Daarmee kunnen de genoemde bedragen in de toekomst wijzigen. Dit zullen we rapporteren via de gebruikelijke p&c-cyclus.

8.4.2. Ongediertebestrijding         S Nadeel 2021  44.000  en 2022, 2023, 2024 40.000
De opgaaf voor de komende jaren is het beheersen van de overlast van de eikenprocessierups. De trend is nog steeds dat kosten voor de bestrijding hoger uitvallen dan begroot. Om ook de komende jaren de eikenprocessierups op een efficiënte en doelmatige manier te beheersen zijn er extra financiële middelen nodig voor beheersing, organisatie, communicatie en coördinatie.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27