3 Financiële mutaties 2021 - 2024

7 Sociaal domein

Beleidsveld 7.1 Jeugdzorg

7.1.1. Jeugdzorg                     S Nadeel € 650.000
De jaarrekening 2019 laat een stijging van € 800.000 zien van het gebruik en intensiteit van de kosten zorg in natura voor jeugdhulp. Op dit moment wordt in het kader van 'grip op sociaal domein' hard gewerkt aan verschillende maatregelen, om een verdere kostenstijging te voorkomen.
Op basis van het resultaat over 2019 (daling gebruik PGB, zowel in aantal cliënten als in kosten) voor een bedrag van € 150.000 wordt structureel een lager gebruik van PGB-jeugd verwacht.

7.1.2. Jeugdzorg indexatie                  S Nadeel € 260.000
De tarieven voor (regionaal gecontracteerde) geïndiceerde jeugdzorg  zijn in 2018 vastgesteld. Na toepassing van de index voor 2020, blijkt dat de tarieven jeugdzorg  niet in meer in de pas lopen met ontwikkelingen in andere regio’s. Om redelijke tarieven te blijven bieden is in februari 2020 regionaal besloten het effect van de index 2019 en de index 2020 alsnog te verwerken in het tarief 2020. Bij het huidige gebruik  voor geïndiceerde jeugdzorg is het te verwachten effect een extra nadeel van € 260.000.

Beleidsveld 7.2 Lokale toegang

7.2.1. Software en licentiekosten               S Nadeel € 70.000
Na de decentralisaties heeft er een uitbreiding plaatsgevonden van de applicaties die gebruikt worden ten behoeve van de uitvoering van het werk binnen het sociaal domein. Vanuit het BBV worden wij verplicht de kosten zoveel mogelijk toe te rekenen aan de diverse taakvelden. Dit bedrag wordt verdeeld over drie verschillende taakvelden (waarvan 1 in programma 6).Daarnaast wordt een bedrag van programma 1 overgeheveld naar programma 7. Voor het overzicht hebben we hier het totaal bedrag opgenomen.

Beleidsveld 7.3 Participatie

7.3.1. SW Sociale Werkvoorziening               S Nadeel € 400.000
Er is sprake van loonsverhogingen naar aanleiding van CAO wijzigingen en stijgingen in het wettelijk minimum loon.  Op basis van de ervaringen in 2019 wordt voorgesteld het budget te verhogen met € 400.000. Tegelijkertijd vindt ook (gedeeltelijke) uitstroom plaats door pensioen en teruggang in uren. Het budget voor de komende jaren laat daarmee -buiten deze bijraming- een afnemend bedrag zien.

Beleidsveld 7.4 Preventie

7.4.1. Homestart                      I Nadeel € 45.000
Tot en met 2020 wordt Homestart (project is een door het Nederlands Jeugdinstituut vastgestelde effectieve jeugdinterventie) gefinancierd vanuit incidentele middelen voor statushouders. Het project Homestart is echter voor alle (kwetsbare) gezinnen in Dalfsen in te zetten. Het project is nog niet geëvalueerd omdat de projectperiode 3 jaar was. Daarnaast zijn we in 2020 bezig met de opzet van nieuw preventiebeleid en we weten nog niet of en hoe deze interventie daarin een plek moet krijgen. Het is daardoor nog niet duidelijk of we de incidentele middelen structureel willen inzetten. Om te voorkomen dat we het project Homestart moeten stopzetten (dit betekent dat we de huidige vrijwilligers verliezen), terwijl een jaar later blijkt dat deze voorziening een plek moet hebben in het preventiebeleid, vragen we voor minimaal 1 jaar incidentele middelen aan.

Beleidsveld 7.6 WMO

7.6.1. Aanbesteding hulpmiddelen               S Nadeel € 65.000
Begin 2020 loopt een aanbesteding voor de hulpmiddelen, met als ingangsdatum half 2020.
Dit betreft onder andere prijsafspraken voor rolstoelen, tilliften, scootmobielen etc.  Op 28 januari 2020 heeft het college ingestemd met het verhogen van de bovengrenzen van een aantal categorieën van de gezamenlijke aanbesteding hulpmiddelen (gemeenten Dalfsen, Raalte, Staphorst en Zwartewaterland) om zo tegemoet te komen aan de reële kostprijs Wmo. De definitieve gunning moet nog plaatsvinden. De binnengekomen inschrijvingen liggen wel allemaal op de bovengrens, waardoor nu al duidelijk is dat de kosten zullen stijgen met € 65.000.

7.6.2. Indexeringen Wmo               S Nadeel € 92.500 - € 100.000
In het nieuwe contract voor de Wmo hulpmiddelen (gaat in per half 2020) is een jaarlijkse indexatie afgesproken van 1,5% per jaar.
In het contract voor de Wmo begeleiding is afgesproken dat we twee jaar na ingangsdatum van het contract (1-1-2019) de tarieven indexeren volgens de cao-lonen in de zorg.
In het contract voor de Hulp bij het Huishouden is afgesproken dat wanneer er zich wijzigingen voordoen in de cao voor de Hulp bij het Huishouden we de tarieven opnieuw bekijken. In 2020 is een cao-wijziging aangekondigd, waardoor we – mede ook In het kader van de AMvB reële kostprijs Wmo - de tarieven voor de HH moeten bijstellen.

7.6.3. Stijging kosten woningaanpassingen            S Nadeel € 92.000
Zowel in 2018 als in 2019 zien wij een stijging in de verstrekkingen en in de kosten voor aanpassingen in woningen. Omdat de stijging nu door lijkt te zetten, zien wij dit nu niet meer als incidentele tegenvallers waarbij de stijging verklaard kon worden door 1 of 2 duurdere aanpassingen. Doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen - en ook met een thuiswonende Wlz-indicatie nog steeds recht hebben op een vergoeding vanuit de Wmo – zijn er meer financiële middelen nodig om de stijging op te vangen. In het kader van 'Grip op Sociaal domein' wordt ook gekeken of hier maatregelen mogelijk zijn om deze stijging in kosten richting toekomst te beperken.

7.6.4. Wmo begeleiding                  S Nadeel € 200.000
                    Taakstellend S Voordeel € 200.000
De kosten voor Wmo-begeleiding zijn in 2019 met € 200.000 gestegen t.o.v. 2018. We constateren een toename in de intensiteit van de zorg (stijging gemiddelde kosten per cliënt) en een toename van het aantal cliënten ten opzichte van 2018. In het kader van Grip op Sociaal Domein vindt begin 2020 een onderzoek plaats, waaruit meer inzicht moet komen hoe de tekorten precies zijn ontstaan. Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek zijn we gestart met het nalopen van alle indicaties Wmo-begeleiding waarbij mogelijk sprake kan zijn van overgang naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Wij denken hiermee de stijging van de kosten op te kunnen vangen, waardoor de begroting uiteindelijk naar beneden bijgesteld kan worden. De besparing die wij hiermee denken te realiseren is hiermee onderdeel van de door de raad opgelegde taakstelling.

7.6.5. Vrijval beschermd wonen               I Voordeel € 315.000
Centrumgemeente Zwolle ontvangt vanaf 2015 de financiële middelen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang van het rijk en heeft voor het afdekken van risico’s een reserve gevormd vanuit de niet benodigde middelen. Door de financiële resultaten over de afgelopen jaren en de te verwachte resultaten in 2021, wordt door de regio het risico lager ingeschat dan voorheen.
In regio verband is afgesproken geen centrale risico reserve binnen het samenwerkingsverband aan te houden, maar deze verantwoordelijkheid bij de gemeenten te beleggen. Hierdoor ontstaat in 2021 een vrijval van te verwachten financiële middelen ten gunste van de gemeente Dalfsen van ongeveer € 315.000.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27