3 Financiële mutaties 2021 - 2024

6 Inkomensondersteuning

Beleidsveld 6.1 Inkomen

6.1.1. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen   S Nadeel 2021 € 26.000 tot 2024 € 31.000
Door een toename van het aantal verzoeken in combinatie met een hoge toewijzing en de tariefstijgingen (o.a. afvalstoffenheffing +11%) van de afgelopen jaren zijn de kosten van kwijtschelding fors gestegen. Dit heeft onder meer te maken met een veranderde werkwijze van het GBLT. In het verleden werd invordering opgestart en soms geconcludeerd dat de belastingplichtige(n) niet konden betalen. De vordering werd dan “oninbaar” verklaard. Het GBLT gaat nu aan de voorkant in gesprek met deze mensen om te kijken of er eventueel kwijtschelding aangevraagd kan worden. Hierdoor neemt het bedrag van de kwijtschelding toe.
De kwijtscheldingen voor afvalstoffenheffing (62%) en rioolrechten (29%) worden doorberekend in de tarieven.
Dit zal worden verwerkt in de begroting (programma 8) en betrokken bij de tarieven 2021 en verder.

6.1.2. Bijzondere bijstand                  S Nadeel € 35.000
De gemeente Dalfsen heeft twee regelingen die betrekking hebben op zorgkosten: de regeling chronisch zieken en gehandicapten en de tegemoetkoming premie aanvullende verzekering. In de begroting is hiervoor  € 80.000 opgenomen. Verwachte uitgaven € 140.000 Nadeel derhalve van € 60.000.
Aan de andere kant is bij de inkomsten van de bijzondere bijstand € 50.000 ingeboekt aan ontvangsten. Dit betreft met name de terugbetaling van de leenbijstand voor woninginrichting. De ontvangsten zijn echter al een aantal jaren € 75.000. Een voordeel derhalve van € 25.000.
Per saldo wordt bij ongewijzigd beleid een structureel nadeel van € 35.000 verwacht op het product bijzondere bijstand.

6.1.3. Taakstelling Participatie                  Voordeel 2021 25.000
                       2022 e.v. voordeel € 50.000
Bij motie van 7 november 2019 heeft uw raad verzocht om een taakstelling Participatie. Op dit moment is onvoldoende inzicht in de besteding van middelen op het niveau van voorzieningen, instrumenten, categorieën en doelgroepen. In het kader van Grip op Sociaal Domein worden maatregelen getroffen die tot doel hebben op deze aspecten meer inzicht te bieden. Vooruitlopend daarop zijn reeds maatregelen getroffen, zoals de invoering van de rechtmatigheidstoetsing. Wij stellen voor om, bij gelijkblijvende omstandigheden, voor 2021 een bedrag van € 25.000 op te nemen, als taakstelling voor de gehele uitvoering van de Participatiewet. De verwachting is dat de maatregelen in het kader van Grip op Sociaal Domein in het voorjaar van 2021 meer inzicht geven. Voor 2022 e.v. wordt voorgesteld € 50.000 op te nemen. In het voorjaar van 2021 kan dan, onderbouwd, waar nodig een bijstelling worden gedaan op de taakstelling in de perspectiefnota 2022 e.v..

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27