3 Financiële mutaties 2021 - 2024

2 Openbare orde en veiligheid

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid

2.1.1 Veiligheidshuis IJsselland               S Nadeel € 7.000
Diverse beleidsontwikkelingen op het terrein van Zorg en Veiligheid maken dat er meer inzet
gevraagd wordt bij zowel regionale als lokale vraagstukken die zowel zorg- als veiligheidsaspecten omvatten. Vanaf 2021 en verder wordt jaarlijks een extra bedrag van € 7.000 opgenomen.
(zie ook toelichting bij Ontwikkelingen en opgaven).

2.1.2 Buurtbemiddeling                  S Nadeel € 15.000
De totale kosten voor het opzetten van buurtbemiddeling vanaf 2020 en verder worden geraamd op
€ 35.000 en worden gedragen door:

  • Gemeente Dalfsen     € 15.000
  • Gemeente Staphorst  € 10.000
  • Woningcorporaties     € 10.000

Over de onderlinge verdeling is op het moment van schrijven nog geen definitief akkoord. Jaarlijks wordt het bedrag met 2,5% geïndexeerd. Na 3 jaar vindt evaluatie plaats.
(zie ook toelichting bij Ontwikkelingen en opgaven).

2.1.3 Hogere bijdrage Veiligheidsregio            S Nadeel PM
De bijdrage van de gemeente Dalfsen voor 2021 bedraagt € 1.865.438 tegenover € 1.827.414 in 2020. Dit betekent een verhoging van € 38.000. Dit is inclusief de bijdrage voor Bevolkingszorg van € 8.187 (vanaf het jaar 2018 wordt er een bijdrage betaald voor bevolkingszorg. Conform de bestuurlijke afspraken naar aanleiding van de businesscase bevolkingszorg wordt deze op basis van inwoneraantallen verdeeld). De verhoging is toe te schrijven aan de indexering voor lonen (2,6%) en prijzen (1.3 % voor 2019 en 1.7% voor 2020), conform de uitgangspunten in de vergadering van het algemeen bestuur op 12 februari 2020.  De hogere bijdrage nemen we nog niet op, aangezien de begroting van de VRIJ nog niet formeel is vastgesteld. De VRIJ zal nog wel een reactie geven op de brief van gemeentesecretarissen in het kader van bezuinigingen. Het bedrag hiervoor is nog niet bekend.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27