3 Financiële mutaties 2021 - 2024

1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten

1.1.1 Treasury activiteiten                  S Nadeel 80.000 - € 134.000
Jaarlijks wordt een gedeelte van onze rentekosten toegerekend aan de diverse complexen binnen de grondexploitatie. Het hier ontstane nadeel op de toegerekende rente wordt veroorzaakt door de volgende 2 componenten:

1. Percentage toegerekende rente
Het percentage dat toegerekend wordt is een afgeleide van het gemiddelde rentepercentage van onze vaste geldleningen op basis van de verhouding tussen vreemd vermogen en totale vermogen. Door een afname van de schuld en een lagere te betalen rente kan er minder worden toegerekend.

2. Boekwaarde grondexploitatie
De toegerekende rente wordt berekend over de boekwaarde van de diverse complexen binnen de grondexploitatie. Door de afname van deze boekwaarden kan er minder worden toegerekend.
In 2021 bedraagt het nadeel € 64.000 oplopend tot € 123.000 in 2024.

De werkelijk ontvangen rente van verstrekte langlopende geldleningen laat een voordeel zien als gevolg van een toename van de rente op de verstrekte startersleningen (2021 € 28.000, 2024 € 3.000). Het ontvangen dividend laat een nadeel zien als gevolg van het niet uitbetalen van dividend door Vitens in 2021 (€ 30.000) en een lagere dividend verwachting van de Rova structureel (€ 14.000).

1.1.2 Indexering salarissen 1% jaarschijf 2024         S Nadeel € 141.000 (2024)
In de nieuwe jaarschijf 2024 wordt zoals gebruikelijk rekening gehouden met 1% salarisstijging.

1.1.3 Indexering verhoging inflatiepercentage baten         S Voordeel € 40.000 (2021)
Uitgangspunt bij de begroting was altijd een stijging van de baten in de nieuwe (laatste) jaarschijf van 1% tot en met 2023 is deze stijging ook altijd conform verwerkt. Om beter aan te sluiten bij de gebruikte percentages in de circulaires van het rijk, gebruiken wij met ingang van deze perspectiefnota het Nationale consumentenPrijs Indexcijfer (CPI) uit de septembercirculaire van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de begroting gemaakt wordt (in dit geval 2019), met een minimum percentage van 1%. Dit betekent voor 2021, percentage van 1,5, een voordeel van € 40.000, voor de jaren 2022 en 2023 (1,6%) een voordeel van € 48.000 en voor 2024 een voordeel van € 128.000 (1,6%).

Beleidsveld 1.3 Belastingen en heffingen

1.3.1. Hondenbelasting                  Budgetneutraal
De raad heeft bij de raadsvergadering van 4 en 7 november 2019 bij de behandeling van de begroting 2020-2023 een Motie hondenbelasting ingediend. Er is verzocht om de mogelijkheden van het afschaffen van de hondenbelasting en de consequenties in beeld te brengen. Met de mogelijkheid om voor de gederfde opbrengsten dekking te zoeken bij de OZB of de stelpost ambities Raad. Indien de gederfde opbrengsten worden ondergebracht bij de OZB, betekent dit een verhoging van de OZB opbrengsten van circa 2,1%. De uitwerking van de Motie hondenbelasting is op 21 april ter informatie op het RIS geplaatst.
De financiële consequenties zijn, uitgaande van dekking via een OZB-verhoging of de stelpost ambities raad, budgetneutraal verwerkt. Hieronder is het maximale nadeel per jaar weergegeven.
Jaar   Maximaal nadeel
2021   € 134.244
2022   € 135.586
2023   € 136.942
2024   € 136.942

1.3.2. Hogere bijdrage GBLT               Nadeel div. bedragen
In verband met indexatie stijgt de bijdrage GBLT de komende jaren. Voor 2021  € 11.000, daarna € 4.000, € 4.000 en € 16.000. De totale bijdrage aan het GBLT wordt in 2021 453.000.

Beleidsveld 1.4 Bestuur

1.4.1 Regio Zwolle                      S Nadeel € 31.000
Met de agenda ‘Regio Zwolle stapt over de eigen grenzen’ rijkt de regionale samenwerking verder dan de focus op economisch beleid en de activiteiten waarmee de samenwerking tien jaar geleden is gestart. Regio Zwolle werkt aan vijf opgaven; economie, menselijk kapitaal, leefomgeving, bereikbaarheid en energie. Het budget voor Regio Zwolle van € 131.000 bestaat uit € 66.700 structurele basisbijdrage, € 52.000 HCA (Human Capital Agenda) en € 12.300 om mee te doen aan onderzoeken. Vanaf 2021 wordt het budget Regio Zwolle vanwege brede focus van regionale samenwerking, structurele vorm (basisbijdrage van € 2,30 per inwoner), governance van programma 4 overgeheveld naar programma 1. €100.000 is een budgetneutrale verplaatsing.
De overige € 31.000 is vanaf de start van de samenwerking begroot binnen de grondexploitatie. De grondexploitatie moet binnen de begroting budgetneutraal (BBV-verplichting) worden opgenomen. Op het moment dat we de lasten uit de grondexploitatie halen, dus dalen voor de grondexploitatie, moeten ook de baten binnen de grondexploitatie naar beneden (communicerende vaten). De lasten worden nu begroot binnen programma 1, maar er is geen sprake van een hogere baat, waardoor een nadeel op programma 1 ontstaat.

Beleidsveld 1.5 Burgerzaken

1.5.1. Huur servicepunt Nieuwleusen               S Nadeel € 9.000
In augustus 2018 is er een huurcontract voor 10 jaar afgesloten voor het gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen in Kulturhus De Spil, met een indexering volgens de consumentenprijsindex (gemiddeld 2% per jaar). De huurkosten zijn niet opgenomen in de begroting en bedragen € 9.000 per jaar.
Voorgesteld wordt dit bedrag met ingang van 2021 structureel op te nemen in de begroting. Voor 2020 zal dit bedrag meegenomen worden in de 2e bestuursrapportage 2020.
Structureel nadeel € 9.000 oplopend met indexering (€ 9.200 / € 9.400 / € 9.600)

1.5.2. Opbrengst en afdracht leges documenten              2021-2024
De opbrengst van de leges voor rijbewijzen en reisdocumenten en in het verlengde daarvan de afdracht van de rijksleges kan per jaar fluctueren. Dit heeft o.a. te maken met wijzigingen van de wetgeving en wijziging van de geldigheidstermijn van de documenten. Voor de jaarschijf 2024 wordt weer een flinke toename van de reisdocumenten verwacht terwijl in de jaren 2021-2024 een daling van de rijbewijzen is voorzien. (2021, V € 2.000/  2022, N € 17.000/  2023 N € 27.000/  2024, V € 30.000

1.5.3. Implementatie i-Burgerzaken             I Nadeel € 42.000 (2021-2024)
In het beleidsplan Dienstverlening (november 2018) is de volgende ambitie uitgesproken: "In 2020 kan een inwoner of ondernemer zijn zaken met de gemeente Dalfsen zoveel mogelijk digitaal regelen". Om deze ambitie waar te maken wordt sinds 2016 gebruik gemaakt van de applicatie iBurgerzaken. Deze applicatie biedt veel mogelijkheden tot selfservice, zowel voor burgers als voor ondernemers. Om het percentage selfservice naar een hoger niveau te tillen moet de applicatie worden uitgebreid en verder ingericht. Daarnaast moeten de medewerkers geschoold worden. De invoering van iBurgerzaken leidt mogelijk in de toekomst tot een efficiencyvoordeel voor de inzet van personeel. Vooralsnog zorgen extra taken (zoals landelijke aanpak adreskwaliteit en ID-fraude) ervoor dat de efficiency enerzijds ingevuld wordt door de extra taken anderzijds. Het betreft een project van vijf jaar (2020-2024) waarvoor incidenteel middelen moeten worden vrijgemaakt.  (2021, N € 15.000/  2022, N € 10.000/  2023 N € 10.000/  2024, N € 7.000

1.5.4. Verkiezingen Europees Parlement             I Voordeel € 9.000 (2024)
In 2024 wordt de verkiezing van het Europees parlement gehouden. Hiervoor is een budget benodigd van € 25.000. Aangezien in 2023 een gecombineerde verkiezing is gepland (Provinciale Staten en Waterschap) is voor dat jaar een hoger bedrag beschikbaar. Daardoor is er voor het jaar 2024 sprake van een voordeel van € 9.000. Omdat verkiezingen door het BBV worden aangemerkt als een structurele post staat dit voordeel in de lijst met structurele mutaties.

Beleidsveld 1.6 Overhead

1.6.1 Implementatie rechtmatigheidsverantwoording college        S Nadeel € 5.000

I 2022 € 4.000

Om de (verplichte) rechtmatigheidsverantwoording vanaf boekjaar 2021 te implementeren en daarna jaarlijks op te stellen is extra capaciteit benodigd, jaarlijks € 5.000 en in 2022 totaal € 9.000 (zie ook onder ontwikkelingen programma 1).  

1.6.2. Eindheffing Werkkostenregeling (WKR)            S Nadeel € 20.000
Via de WKR worden onbelaste vergoedingen fiscaal verwerkt. Vanuit de wetgeving is er een percentage van de loonkosten waarover geen eindheffing betaald hoeft te worden (vrije ruimte). Boven deze vrije ruimte moet over het meerdere een eindheffing van 80% worden afgedragen.
Op advies van de VNG wordt een groot deel van de vrije ruimte benut voor onkostenvergoedingen aan politieke ambtsdragers. Deze vergoedingen kosten de gemeente dan maximaal 80% aan eindheffing, maar dat is nog altijd voordeliger dan het bruteren van de onkostenvergoeding. Het gevolg hiervan is dat er minder ruimte is voor de onbelaste vergoedingen van de medewerkers.
De regels rondom de WKR wijzigen waardoor enerzijds meer vergoedingen moeten worden opgenomen in de vrije ruimte, anderzijds wordt de vrije ruimte kleiner.
Indien naar de afgelopen jaren wordt gekeken, zien we dat de eindheffing WKR jaarlijks stijgt. Zodoende moet het budget structureel bijgeraamd worden met € 20.000.

1.6.3. Extra fte Openbare Orde en Veiligheid            S Nadeel € 75.000
Bureau Scherp heeft een onderzoek gedaan naar de taken en verantwoordelijkheden van het team Openbare Orde en Veiligheid van de eenheid Bedrijfsvoering. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat er nu te weinig capaciteit beschikbaar is voor het goed uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden. Op dit moment bestaat het team uit 1,3 fte. Volgens het advies moet dat worden uitgebreid naar 2,5 tot 3 fte, een toename van ten minste 1 fte. De reden dat het team OOV extra capaciteit nodig heeft komt onder andere door de toename van de taken (zoals Bibob en Ondermijning) en de veranderde van rol van de medewerkers (meer regie en advies).

1.6.4. Kinderburgemeester en kindergemeenteraad         S Nadeel € 9.000 (vanaf 2022)
Naar aanleiding van aangenomen motie in de Raad is gekozen voor de installatie van een kinderburgemeester en kinderraad. Hiervoor is in 2020 en 2021 budget geregeld. Om dit in de komende jaren door te zetten, is er een extra structureel budget nodig van € 9.000 per jaar vanaf 2022.

1.6.5. Vervanging keukenapparatuur               S Nadeel € 13.000
Na ingebruikname van het gemeentehuis in 2008 is de vervanging van de aangeschafte keuken apparatuur niet opgenomen in de begroting. Om voor de komende jaren financieel voorbereid te zijn op de nodige vervangingen en deze optimaal uit te voeren is een vervangingsplan opgesteld.

1.6.6. Vervangingsplan apparatuur audiovisueel      Nadeel € 15.000 (2021) en € 20.000 (2022)
Na ingebruikname van het gemeentehuis in 2008 is de vervanging van de aangeschafte audiovisuele apparatuur niet opgenomen in de begroting. Om voor de komende jaren financieel voorbereid te zijn op de nodige vervangingen en deze optimaal uit te voeren is een vervangingsplan opgesteld waarbij de apparatuur per ruimte is geïnventariseerd.
De investeringen voor 2023 en 2024 zijn opgenomen in het Investeringsplan 2021-2024 aangezien deze bedragen per jaar hoger zijn dan € 25.000 (cfm Financiële verordening)

1.6.7. Vervanging Financieel Systeem FMS                                                       I Nadeel € 230.000 (2021)
In 2020 zal de implementatie plaats vinden van het nieuwe financiële systeem. Uitgangspunt is dat dit systeem per 1 januari 2021 operationeel zal zijn. De implementatie brengt een incidentele kostenpost met zich mee in zowel 2020 als in 2021. De extra kosten voor 2021 bedragen

  • de kosten van inhuur personele capaciteit om de eigen medewerkers in te kunnen zetten in het project in de eerste maanden ná live gang (€ 47.000)
  • kosten van de leverancier van de nieuwe applicatie (€ 99.000)
  • overige bijkomende kosten op gebied van data-conversie, ICT koppelingen en Communicatie (€ 108.000).

Ook worden de reguliere licentiekosten van de nieuwe applicatie in 2021 in rekening gebracht. De jaarlijkse abonnementskosten voor de Saas-applicatie en operationele koppelingen met andere systemen bedragen € 71.000
In de begroting  van 2021 e.v. is reeds rekening gehouden met de hogere exploitatiekosten van een nieuw financieel systeem (€ 95.000).
Het totale nadeel in 2021 bedraagt hierdoor € 230.000.

Beleidsveld 1.7 Overige gebouwen en gronden

1.7.1. Overgedragen gebouwen               S Voordeel € 8.450
De twee gebouwen Carrousel in Ankum en Dislocatie Heilig Hartschool Lemelerveld zijn in 2019 overgedragen aan respectievelijk Stichting Floreant en Stichting Catent. De lasten van beide gebouwen zijn hiermee vervallen.

1.7.2. Leegstand Kindercentrum De Driehoek      Nadeel € 67.000 (2021) € 95.000 (2023)
Kindercentrum De Driehoek wordt verhuurd aan twee organisaties. Beide organisaties geven aan de bedrijfsvoering voor kinderopvang moeizaam tot niet rond krijgen. Bij gelijkblijvende omstandigheden wenst één huurder de huur te beëindigen per 1 januari 2021 en de andere huurder per 1 juli 2023.
Een ander deel van het gebouw staat ook al langere tijd leeg. We krijgen daardoor te maken met leegstand.

1.7.3. Pachten gronden en landerijen               S Voordeel € 12.000
De afgelopen drie jaar zijn meer baten binnen gekomen door pachten en recht van opstal op het budget van Gronden en Landerijen dan begroot.

Beleidsveld 1.8 Mutatie reserves

1.8.1 Structurele lasten dekken uit reserves            S Nadeel € 172.000 (2024)
In de begroting zitten nog een aantal posten die structureel uit reserves gedekt worden. Hiermee voldoen we niet aan de regelgeving BBV.
In de begroting 2018-2021 bij de invulling van de financiële ruimte (van destijds) is besloten, deze posten stapsgewijs ten laste van het resultaat te brengen. Hiermee wordt de volgende stap in dat proces gezet.
De budgetten zijn verdeeld over de programma's 1, 3 en 9 en zullen in de begroting 2021-2024 verwerkt worden bij de juiste programma's.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27