3 Financiële mutaties 2020

1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten

Treasury activiteiten                                                               Nadeel € 139.000
Zie voor inhoudelijke toelichting ook de teksten PPN Financiële mutaties 2021-2024.
De toegerekende rente aan de Grex levert voor 2020 een nadeel op van € 83.000.
De werkelijk ontvangen rente van verstrekte langlopende geldleningen laat een voordeel zien van
€ 28.000.

Het ontvangen dividend laat een nadeel zien van € 84.000 als gevolg van het niet uitbetalen van dividend door Vitens en een lagere dividend verwachting van de Rova. Daarnaast heeft de BNG medio maart de jaarcijfers 2019 bekend gemaakt. Zij geven hierin aan dat het dividend € 1,27 per aandeel bedraagt. Dit betekent een tegenvaller van € 40.000. Het effect hiervan op het meerjarenperspectief is nog niet goed in te schatten.

Vennootschapsbelasting                     Budgetneutraal
Door de belastingdienst is ambtshalve een aanslag opgelegd met een belast bedrag van afgerond € 421.000 en een vennootschapsbelasting van afgerond € 101.000. De voorlopige aanslag bedraagt inclusief betalingskorting bij betaling ineens € 99.000. De vennootschapsbelasting heeft betrekking op de winsten uit de grondexploitaties die aan de Algemene reserve grondexploitaties worden toegevoegd. Deze reserve dient dan ook als dekking van de te betalen vennootschapsbelasting.

Vrijval stelpost loonprijscompensatie sociaal domein         Voordeel € 250.000
In de begroting is rekening gehouden met een stelpost loonprijscompensatie sociaal domein (op basis van de meicirculaire 2018). Voor de jaarschijf 2020 gaat het om een bedrag van € 250.000. Gezien de kostenstijgingen binnen programma 7 kan deze stelpost vrijvallen.

Beleidsveld 1.2 Algemene uitkering

Algemene Uitkering Gemeentefonds                  Nadeel € 14.000
Zie toelichting in programma 5.5 Sport, lagere Algemene Uitkering € 14.000 m.b.t. buurtsportcoaches.
Per saldo voor de begroting is deze mutatie budgetneutraal.

Beleidsveld 1.3 Belastingen en heffingen

Toeristenbelasting
Vanwege het Coronavirus is het de verwachting dat er dit jaar aanzienlijk minder toeristen zullen verblijven waardoor er een éénmalige daling van de opbrengst toeristenbelasting ontstaat ten opzichte van de begrote opbrengst. Het is nog te vroeg om te bepalen of dat effect meer structureel van aard is.

OZB opbrengsten                                                                                        Voordeel € 61.000
De eerste voortgangsrapportage heffen en innen van het GBLT over de maanden januari en februari 2020 is ontvangen. De meeste OZB aanslagen zijn inmiddels opgelegd. De rapportage laat zien dat er op de gehele OZB opbrengsten een voordeel van € 61.000 wordt verwacht. Waarbij een extra opbrengst van € 94.000 toe te schrijven is aan de woningen. Deze extra opbrengst is het gevolg van areaaluitbreiding en een hogere WOZ waarde van de woningen. Een lagere opbrengst van € 11.000 wordt verwacht voor eigenaren niet-woningen en € 22.000 voor gebruikers niet woningen. Deze lagere opbrengst heeft met name te maken de lagere waarde van de niet woningen. Per saldo ontstaat hierdoor een voordeel van
€ 61.000.

Beleidsveld 1.6 Overhead

Versneld afschrijven boekwaarde investeringen ICT    / SSC         Budgetneutraal
Bij raadsbesluit van mei 2019 is de te ontvangen bijdrage van het Shared Service Centrum (SSC) ter hoogte van € 352.000 gestort in de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.
Dit bedrag is (na afronding van de investering) benodigd voor de versnelde afschrijving van de restant boekwaarde van de investering. Daarom wordt dit bedrag nu weer onttrokken aan de ARVB. De mutatie is budgetneutraal.

Shared Service Centrum                     Nadeel € 41.000
Door de toenemende afhankelijkheid van de informatie(voorziening) is een samenhangend pakket van securitymaatregelen nodig. Hiermee wordt de digitale weerbaarheid en de betrouwbaarheid van de IT-omgeving geborgd en blijft deze toekomstbestendig. ONS ICT heeft daarom een plan gemaakt om de komende jaren de security te kunnen waarborgen en waar nodig te verbeteren, dit plan heet ’de Security Roadmap’. Gezien de noodzaak van goede IT security, begint het plan direct. De securitymaatregelen zijn o.a: het professioneel monitoren van de ICT-omgeving 24/7, maatregelen nemen om laptops en tablets op afstand te kunnen leeghalen bij diefstal of verlies en maatregelen nemen (randsomware) aanvallen te voorkomen.

Vervanging Financieel Systeem FMS                  Nadeel € 193.000
Zie voor inhoudelijke toelichting ook de teksten PPN Financiële mutaties 2021-2024.
De extra kosten voor 2020 bedragen:

  • de kosten van inhuur personele capaciteit om de eigen medewerkers in te kunnen zetten in het project (€ 293.000)
  • kosten van de leverancier van de nieuwe applicatie (€ 40.000)
  • overige bijkomende kosten op gebied van ICT koppelingen en Communicatie (€ 50.000).

In de begroting is reeds rekening gehouden met extra uitgaven voor inhuur van personele capaciteit
(€ 150.000) en exploitatiekosten van nieuw financieel systeem (€ 40.000), zodat het nadeel voor 2020
€ 193.000 bedraagt. In bovenstaande zijn de beperkende maatregelen inzake de Corona-crisis vooralsnog buiten beschouwing gelaten en wordt uitgegaan van een tijdige afwikkeling van de aanbestedingsprocedure (voorzien tegen eind april 2020).

Website                                                                                                    Budgetneutraal
Voor dit jaar is € 25.000 beschikbaar gesteld om te investeren in de ontwikkeling van website. Het voorstel is om dit bedrag door te schuiven naar 2021 zodat we meerdere projecten in één keer kunnen uitvoeren. Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van beveiliging, digitalisering en verschillende upgrades. De mutatie is budgetneutraal. Dekking is de Reserve Reeds bestemd (ook doorschuiven van 2020 naar 2021).

Beleidsveld 1.8 Mutatie reserves

In programma 1 zijn er 3 reserve mutaties. Voor een toelichting zie beleidsveld 1.1 en 1.6).
1. een bedrag van € 99.000. Te betalen VPB ten laste van Algemene Reserve grondexploitatie.
2. een bedrag van € 352.000 tlv Algemene reserve Vrij Besteedbaar (ARVB) in verband met versnelde afschrijving restant boekwaarde investering ICT / SSC.
3. een bedrag van € 25.000 tbv website wordt doorgeschoven naar 2021.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27