1 Bestuurlijke samenvatting

Leeswijzer

De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Wij starten deze perspectiefnota daarom met het hoofdstuk (1) Bestuurlijke samenvatting. Hierin is een prominente plaats opgenomen voor onze visie:

“Waar willen we als gemeente Dalfsen naar toe?”

Evenals vorig jaar vindt u in de paragraaf denkrichtingen een aantal vragen voor het stellen van  kaders ten behoeve van de ombuigingsoperatie die vanwege de grote tekorten ook dit jaar nodig is.

In hoofdstuk 2 benoemen we de belangrijkste ontwikkelingen en opgaven per programma. De ontwikkelingen en ook de financiële mutaties worden onderverdeeld naar de beleidsvelden. Is er op een beleidsveld geen ontwikkeling of financiële mutatie dan wordt het beleidsveld niet vermeld.

Hoofdstuk 3 geeft een weergave van de financiële mutaties (onvermijdelijk) met een toelichting daarop. Daarnaast is de onderverdeling gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.

In paragraaf 3.1 'Financiële mutaties per programma' geven we een opsomming van de financiële mutaties per programma voor 2021-2024. Per budget wordt een toelichting gegeven. Het totaaloverzicht van alle structurele (S) en incidentele (I) mutaties treft u aan in hoofdstuk 5.

In verband met het bezuiningstraject dat voor ons ligt en de corona pandemie is ervoor gekozen de eerste bestuursrapportage in verkorte vorm in de perspectiefnota op te nemen. In paragraaf 3.2 vindt u de financiële mutaties voor 2020, in paragraaf 5.2. het financieel overzicht.

Hoofdstuk 4 gaat in op de financiële gevolgen (afschrijvingen) van het Investeringsplan 2021-2024 en de actualisatie van de jaarschijf 2020.

Hoofdstuk 5 geeft tenslotte het financieel (meerjaren)beeld. Dit is het hoofdstuk waar alle cijfers samenkomen. Het is opgebouwd uit het weergeven van de uitgangspositie en aangevuld met de financiële afwijkingen zoals wij die hiervoor hebben ingedeeld. Vanwege het belang van inzicht in de structurele uitgaven en het structurele saldo is hier een splitsing aangebracht in structureel en incidenteel.

Met het opnemen van dit geactualiseerde meerjarenperspectief is de perspectiefnota een belangrijk document voor de financieel kaderstellende rol van de gemeenteraad. Uw raad stelt hiermee de kaders voor de komende meerjarenbegroting 2021-2024 vast.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27