4 Investeringsplan

4.2 Investeringsplan 2021 - 2024

De financiële gevolgen van het investeringsplan 2021-2024 worden hier in beeld gebracht.

De financiële gevolgen van het investeringsplan 2020-2023 zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2023. In onderstaande tabel worden alleen de gevolgen van de doorgevoerde mutaties voor de jaren 2021-2023 en het nieuwe investeringsbedrag voor 2024 weergegeven.

Actualisatie 2021-2023 en jaarschijf 2024

Programma 1

2021

2022

2023

2024

Vervanging audiovisuele apparatuur

25.000

45.000

Vervanging meubilair gemeentehuis

-50.000

Programma 3

Uitvoeringsprogramma Fiets

400.000

400.000

400.000

400.000

Uitvoeringsprogramma Fiets, subsidie

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

Bossingelschaar buitengebied

30.000

Bus Cleanteam Mega Electric

34.000

Joskin kipper

67.000

GVVP 2024

160.000

Wegenschaaf

30.000

Mitsubishi Fuso met Kraan

72.500

Renault Master

45.000

Aanhangstrooier B6

40.000

Programma 4

Klimaatwinkelstraat Centrumplan

50.000

Klimaatwinkelstraat Centrumplan, subsidie Regiodeal

-25.000

Programma 5

Vervang kunstgrasvelden

1.218.000

1.271.000

Beschoeiing passantenhaven 

52.000

Totaal gevolgen mutaties investeringsplan

227.000

200.000

1.600.500

1.837.000

Voor de grote investeringen staat hieronder een toelichting, voor de kleinere of reguliere vervangingsinvesteringen verwijzen wij u naar het Investeringsplan 2021-2024

Uitvoeringsprogramma Fiets 2019 - 2022          I investering € 400.000 per jaar
                                                                                          (subsidiemogelijkheden € 200.000/jr)
Tijdens de raadsvergadering van 24-2-2020 heeft uw raad de Integrale Fietsvisie vastgesteld en kennisgenomen van het UVP Fiets. De Integrale Fietsvisie en het UVP Fiets zijn na een uitgebreid participatietraject tot stand gekomen en gebleken is dat er behoefte is aan maatregelen aan het fietsroutenetwerk, onder andere;

  • Om de verkeersveiligheid te verbeteren;
  • Om het fietsgebruik verder te stimuleren;
  • In verband met de mogelijke effecten van ontwikkelingen zoals De Vechtdal verbinding, de uitbreiding Dalfsen aan oostzijde en de noodzaak daar op te anticiperen.

I.v.m. subsidie is een (financiële) meerjarenplanning nodig.
De provincie Overijssel bepaalt mede op basis van de ligging in het Kernnet Fiets de inzet van provinciale subsidies voor fietsprojecten. De Integrale Fietsvisie en het UVP Fiets houden hier in belangrijke mate rekening mee. Fietsprojecten die in het Kernnet Fiets liggen maken bij de provincie grote kans op (DUV&V) subsidie, 50 tot zelfs 75% van de subsidiabele kosten kunnen voor subsidie in aanmerking komen. De provincie stelt als voorwaarde dat de gemeente zelf op het moment van de subsidieaanvraag in principe al de eigen bijdrage beschikbaar heeft gesteld. Ook stuurt de provincie aan op het  opstellen van een meerjarenprogramma voor de verkeersmaatregelen per gemeente (waaronder infrastructurele fietsmaatregelen) en dit wordt naar verwachting ook een voorwaarde. Op basis van de Integrale Fietsvisie en het UVP Fiets heeft Dalfsen een goede basis voor een meerjarenprogramma voor de fiets. Om projecten van de grond te krijgen is in de meeste gevallen een provinciale subsidie noodzakelijk en daarom is het dus onvermijdelijk dat Dalfsen ook aan de voorkant zicht geeft op cofinanciering voor meerdere jaren. Om deze reden vragen we voor meerdere jaren middelen aan voor fietsmaatregelen.

Kosten
Op basis van ervaringen bij eerder uitgevoerde fietsverbindingen is een inschatting gemaakt van de kosten. Voor 2021 tot en met 2024 gaan we voor de uitvoering van het UVP Fiets uit van een jaarlijkse investering van €  400.000 en schatten we de subsidiebijdrage in op €  200.000/jaar. Dit betekent een financiële mutatie: in 2022 een afschrijvingslast van € 5.000, in 2023 € 10.000 en in 2024 € 15.000.
De werkzaamheden worden in principe binnen de huidige formatie uitgevoerd. Er wordt ingehuurd bij onvoldoende capaciteit en/of onvoldoende specifieke expertise. Dit wordt gefinancierd uit het GVVP-budget of uit een krediet voor een project.

Vervanging gemeentelijke sportvelden
Duidelijk is dat de komende jaren vervanging van de gemeentelijke (kunstgras en semi-waterveld) sportvelden noodzakelijk is. Hierbij is de verwachting dat de eerste drie velden in 2023  en de overige velden in 2024 vervangen moeten worden. In de gemeentebegroting is tot op heden geen rekening gehouden met vervanging van deze velden. De geschatte investeringen  hiervoor zijn resp. voor het jaar 2023 : € 1.218.000 en voor het jaar 2024: € 1.271.000. Voor 2024 betekent dat een afschrijvingslast van € 81.000 en de jaren daarna € 166.000.

In Q2-2020 vindt een eerste verkenning naar toekomstige vervanging sportvelden plaats, waarbij gerichter gekeken gaat worden naar de kwaliteit van de te vervangen velden, inclusief de nog te verwachten levensduur. Ook betrekken we hierbij  de ontwikkelingen rondom rubbergranulaat, wet- en regelgeving en mogelijke alternatieven, zoals een hybridesportveld.

In onderstaande tabel zijn de afschrijvingslasten van de wijzigingen in het investeringsplan voor 2020 en voor 2021 en verder opgenomen. Het totaal is meegenomen in het financieel meerjarenbeeld.

Actualisatie 2021-2023 en jaarschijf 2024

(bedragen in euro's; - = nadeel)

2021

2022

2023

2024

Programma 1

Verbetering akoestiek centrale hal

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Vervanging meubilair B&W en instructiekamer

-5.000

Vervanging audiovisuele apparatuur

-5.000

Totaal programma 1

-9.000

-4.000

-4.000

-9.000

Programma 3

Uitvoeringsprogramma Fiets

-5.000

-10.000

-15.000

Vijverfolie Waanderskamp

3.000

3.000

3.000

3.000

Mitsubishi Fuso met Kraan

-7.000

Renault Master

-5.000

Aanhangstrooier B6

-4.000

Totaal programma 3

3.000

-2.000

-7.000

-28.000

Programma 5

Vervang kunstgrasvelden

-81.000

Beschoeiing passantenhaven 

-3.000

-3.000

-3.000

Totaal programma 5

-3.000

-3.000

-84.000

Totaal gevolgen mutaties investeringsplan

-6.000

-9.000

-14.000

-121.000

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2020 12:38:54 met de export van 05/14/2020 12:37:27